شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار

شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار

شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کاربرای شرکتهای متقاضی میباشدکه میخواهند گواهینامه مورد نظر خودرا دریافت کنند مراحل و شرایط خاص خودرا دارا میباشندکه بایست ایمنیهای استاندارد جهانی رابدست آورده ودر سازمان خودشرایط و آیین نامه های مورد نیازاین مدرک رارعایت کنندتا بتوانند بفعالیت خوددر کشور ادامه دهند مسئول ایمنی درشرکت مورد نظر خودباید تمامی فرایندهای شرکت خودرا سازمان دهی کندتا شرکتهای صادر کننده بجهت شرکت مربوطه مشکلاتی رابوجود نیاورند.

مسئول ایمنی هرسازمانی بایدشرکت خودرا درزمینه ایمنی شغلی کارکنان شرکت ضمانت کند دراین صورت سازمان فعال درسطح کشور براحتی میتواند فعالیت داشته باشداین شرکتهای میبایست پرسنل سازمان رابا روشهای متعددی بیمه کننداین پارامتر درسطح جهان ازنیازهای شرکتهای پیمانکاری میباشد واین سازمانها بابت اینکه بتوانند گواهینامه مورد نظر خودرا بدست آورند بایدبا رعایت شرایط استاندارد بتوانند مدرک رااز سازمان کار و رفاه اجتماعی کسب کنند و براحتی بتواننددر مناقصات شرکت کرده و پروژههای مورد نظر خودرا برداشته و فعالیت کنند دراین راستااین سازمانها درقدم اول درون سامانه سازمان رفاه بدرستی ثبت نام کرده و میزان قابلتهای سازمان خودرا تاحدودی مشخص کننداین شرکتها بابت اینکه مورد قبول سازمان رفاه احتماعی قرار گیرندباید مسئول درزمینه ایمنی و HSE قوی بوده باشد.

شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار و دراینصورت سازمان خواهان براحتی میتواند نظر سازمان کار و رفاه راجلب کنداین سازمان هابرای اینکه بتوانند مدرک مورد نظررا بدست اورند بایستی مدارکی رااماده کرده و کارهای جهان شمول انجام دهندتا بتوانند دراین پروسه موفق عمل کننداین شرکت هاباید ازافرادی استفاده کنندکه حداقل دارای مدرک کارشناسی دریکی اززمینه های مرتبط بوده باشندتابه اموزشهای متعددی نیاز نداشته باشنداین پرسنل بایددارای سابقه کاری نیزبوده باشند.

شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار و گواهی تایید صلاحیت استاندارد HSE درسطح جهان همان استاندارد ایمنی سازمان رفاه کارست وبرای سازمانها صادر میشود. شرکتهای خواهان بایددارای مسئول ایمنی فعالی بوده باشندتا کمبودها و نارساییهای سازمان خودرا بحداقل ممکن رسانده ودر کمترین زمان ممکن مشکلات رااز بین ببرد تابتواند صلاحیت سازمان خودرا کسب کنند مدیران ارشدهر سازمانی باید بصورت تمام وقت درشرکت فعالیت کنند و اجازه فعالیت درون سازمانهای دیگررا ندارند سابقه کاری نیزبدین مدیران 12 سال درسازمانهای دارای مدرک بودست و سازمانهای صادر کننده اینموارد رانیز بخوبی مورد بررسی قرار میدهد. شرکتهاییکه تعداد کارکنان زیر 25 نفر بودست بایددارای مسئول HSE ویا ایمنی بوده باشند تابتوانند دراین زمینه موفق عمل کنند مدرک تحصیلی فرد بایداز دیپلم ببالا بوده ودر رشتههای مربوطه مدرک داشته باشنداین فردباید حداقل دارای یک سال بیمه نیزدر سطح کشور بوده باشدکه بایدبه همه اینموارد دقت گردد درغیر اینصورت شرکت متقاضی موفق بکسب گواهینامه مورد نظر خودنمیگردد.
شرایط مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار و مسئولیکه دررشتههای مربوطه تحصیلات نداشه بایدبا گواهی دورههای ایمنی و بهداشت رابعد ازطی کردن ایندوره بسازمان کار ارئه دهندتا بکار گرفته شوند درغیر اینصورت نمیتوانند درسازمانها فعالیت داشته باشند. دوره اموزشی اینمدرک بمراجعه کنندگان 40 ساعت اموزشی بودست وباید بخوبی بدین آموزشها دقت لازم راداشته باشندتا بتواننددر سازمان مربوطه خودمشغول شوند. مسئول ایمنی درواقع همان مسئول HSE درسطح کشورست واین مسئول بایددارای مدرک ایمنی بوده ویا دارای مدرک HSE ازطریق دانشگاه مربوطه بوده باشد. همان طورکه میبینید مسئول ایمنی بودن درشرکتهای موجودنیز شرایط و ضوابط خاص کاری خودرا دارا میباشدکه بایدبخوبی رعایت و اجرا گردند درغیر اینصورت شرکتها براحتی نمیتواننددر کشور فعالیت داشته باشند دراین زمینه شرکتهای مشاوره دهنده نیزمیتوانند تاحدودی بسارمانها مشاوره دهند مشاوره مورد نظر بصورت رایگانست وهمه سازمانها درصورت مایل بودن میتوانند ازان استفاده کننداین سازمانهابه یک سازمان فعال نیزنیاز دارندتا بتوانند دراین شرکت کار کنند شرکت خواهان بایدادرس دقیق سازمان خودرا نیزبدرستی ابلاغ نمایدتا بتوانند بدون مشکل جلو بروند.

 

 

 

فهرست