شرایط ثبت نام مدرک HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرایط ثبت نام مدرک HSE

 شرایط ثبت نام مدرک HSE

شرایط ثبت نام مدرک HSE

شرایط ثبت نام مدرک HSE امروزه دریافت کردن مدرک HSE ازمسائل اساسی بسیاری ازسازمانهای متقاضی مدرک HSE درسطح کشور بودست شرکتهای بابت انکه بتواننداین مدرک رادریافت کنند بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا واسنجی و مشخص کنند دراین فرایندهای بایستی قوانین و ملزومات گواهینامه HSE بخوبی رعایت گردد.

شرایط ثبت نام مدرک HSE و مدرک HSE ازرایجترین نوع مجوزها درسطح جهان بودست و بسیاری ازشرکتهای دارای صلاحیت مدرک HSE میتوانندبا دریافت گواهینامه دردرون کشورهای مختلف بفعالیت خودادامه دهند امروزه درسطح کشور هستند افرادیکه بدنبال بدست آوردن مدرک HSE  بابت دانشگاههای صادر کننده مدرک رفته ودر انجه ثبت نام میکنند وطی چندین سال مدرک HSE رااز وزارت علوم و تحقیقات فناوری اخذ میکنند البته بطور دقیق نمیتواند ادعا کردکه فرد باداشتن این مدرک درزندگی خودموفق خواهد بوداین مدرک درزمینه های بهداشت شغلی و ایمنی کاری و رفاه اجتماعی مدرک HSE بحث میکند.

شرایط ثبت نام مدرک HSE و شرکتهای متقاضی بجهت اینکه بتوانند فعالیت خودرا دراین زمینه شروع کنندباید ابتدا شرکت خودرا تاسیس کنند وآدرس دقیق آنرابه کارفرمایان صادر کننده شرکت خودابلاغ کنند مرحله بعدی دراین کار طراحی کردن سایت بجهت شرکت بودست و ازطریق سایت مدارک و اطلاعات خودرا بارگذاری کرده و روند کاری شرکت خودرا بدین صورت ارزیابی کنند مدیرانیکه دراین سازمانها بکار گرفته میشوندباید حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده باشند و میزان سابقه بابت مدیران نیز12 سال بودست ودر اظهارنامه مالیاتی درج شدست واین مدیران درشرکت بایدبصورت تمام وقت حضور داشته باشند و فعالیتهای عقب افتاده و نارساییهای سازمان راحل کند توصیه میشودکه ازمدیرانی دراین زمینه استفاده شودکه ازقابلیت انعطاف پذیری بالایی برخودار بوده باشد دراین صورت مشکلات سازمان بابت شرکت بفرصت تبدیل خواهد شدکه مدیران کارامداین شرایط رابرای سازمان احیا میکنند مهندسانی نیزکه دراین شرکتهای بکار گرفته میشوند بایدحداقل سه سال سابقه کار دراین شرکتها راداشته باشند و مدرک تحصیلات کارشناسی نیزدر رشته های مربوطه رانیز دارا باشند.

شرایط ثبت نام مدرک HSE و عامل دیگرکه درباره اخد و دریافت گواهینامه شرایط ثبت نام مدرک HSE مورد توجهست سطح اگاهی و اطلاعات پرسنل موجوددر شرکت بودست و بایددر زمینه گواهینامه HSE بابت خودمتخصص بوده باشندتا راه و روشهای بدست آوردن مدرک رابرای سازمان هموار سازندتا شرکت دراسرع وقت بتوانداین مدرک رابدست آورد آموزش ایمنی بهداشت بابت آن دسته ازافرادکه بایددراین زمینه آموزش ببینند 40 ساعت آموزشی هست. بابت دوره های شناسایی خطرات احتمالی درشرکت نیز اموزشهای لازم 20 ساعت کاریست و بایدبه افراد واجد شرایط اموزشها داده شود.برای ارزیابی ریسک و خطرات و شناسایی نیز 20 ساعت بوده و بایدبرای افراداین آموزشها برگزار گردد دریافت کردن گواهینامه آموزشهای عمومی بهداشت کار و ایمنی شغلی نیزبمدت 20 ساعت رانیز دارا میباشدکه بایددر شرکتهای مورد نظر برگزار گردند.
شرایط ثبت نام مدرک HSE و اینمواردبرای کسانیست درزمینه مدرک HSE هیچ گونه اطلاعات ازقبل نداشتند بایدبرگزار گردد بهمین خاطر توصیه میشودکه درسطح شرکت ازافرادی استفاده شودکه همه بنوعی خودمتخصص بوده باشند و تمامی جوانب و روابط مورد نیازاین گواهینامه رادر خود داشته باشنداین گونه اشخاص بگلاسهای آموزشی نیازی نخواهند داشت عامل دیگرکه دراین حوزه مهم تلقی میشود حجم کاری شرکتها بودست و توسط کارفرمایان صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرنداین مورد نیزدر چارت سازمانی بخوبی خودرا نشان دادست و بارویت کردن چارت براحتی میتوان حجم کاری شرکت رابررسی نمود عامل بعدی دراین کار میزان حقوق دریافتی پرسنل درشرکت بوده  وباید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرداز عوامل دیگر دراین زمینه کمیت کارکنان موجوددر سطح کشور بوده و شرکتهای سعی کنند ازافرادی درشرکت خوداستفاده کنندکه فرد دارای سواد کمی و کیفی مناسب بوده باشد یعنی ازتمامی علوم موجوددر جهان یک سری پیش زمینه هایی راداشته باشد.

 

 

 

فهرست