شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی و گواهینامه های مهارت براساس مدارک و تجربه شما صادر میشوند. بیشتر گواهینامه های مهارت توسط موسسات آموزشی و ارائه دهندگان دوره صادر میشودکه دراین راستا بدست اوردن صلاحیت ایمنی درسطح کشور برمبنای میزان تحصیلات موجود و تجربه کاری صادر شده و ازمتقاضیان درخواست میشودکه بملزومات صلاحیت ایمنی درسطح شرکت خودتوجه لازم راداشته باشندتا بتوانند بفعالیتها خوددر سازمان مربوطه ادامه دهند. درراستای ایمنی سازی سازمانهای درگیر درسطح دنیا قوانین و ایین نامه ها نیز بروز رسانی میشوندتا مشکلات و حوادث احتمالی درشرکتها تا حدودی ازبین رفته ویا احتمال وقوع حوادث دراین مراکز بصفر نزدیک شود داشتن صلاحیت ایمنی بجهت هرسازمانی شرایط قانونی و ملزومات خاص خودرا دارا میباشدکه ارگان هابرای اینکه بتواننداین صلاحیت راکسب کنند بهترست درابتدا زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده و شرکتشان راتاسیس کنند.

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی و تجربه کار علمی ویا فنی درک درستی ازاصول و مفاهیم اساسی درزمینه ایمنی و بهداشت شغلی رافراهم آوردست. تجربه عمومی معتبر بایددستیابی بدانش معادل آموزش فوق رانشان دهد. ممولا درجهان داشتن صلاحیت ایمنی کاری بابت شرکتهای پیمانکاری بودست واین ارگان نهایی برای اینکه بتواننددر داخل کشور فعالیت داشته باشندباید صلاحیت مورد نظررا دریافت کرده و ازملزومات گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اگاهیهای لازم راداشته باشندتا بتوانند خواسته های کارفرمایان خودرا براحتی تامین کنند. تجربه دررابطه ایمنی و بهداشت شغلی دانش مهارت و توانایی خاصی رابرای انجام موفقیت آمیز وظایف موقعیت فراهم کردست. نمونه هایی ازتجربه تخصصی واجد شرایط عبارتنداز: مدیریت عناصر برنامه ایمنی یا بهداشت حرفه ای. تدوین و توصیه سیاست ایمنی و بهداشت حرفه ای به سطوح بالاتر مدیریت. اعمال قوانین ، مقررات ، اصول ، نظریه ها ، روشها و روشهای ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت مشاوره یاحل مسائل فنی دررابطه ایمنی و الزامات بهداشت حرفه ای. تدوین استانداردها ، مقررات ، رویه ها و رویه های ایمنی و بهداشت حرفه ای بجهت ازبین بردن ویا کنترل خطرات احتمالی. تدوین یااجرای برنامه هایی بابت کاهش فراوانی ، شدت و هزینه حوادث و بیماریهای شغلی. تجزیه و تحلیل ویا ارزیابی مشاغل ، فرآیندها ، محصولات ویا سیستمهای جدید و موجودبرای تعیین وجود ، شدت ، احتمال و نتیجه خطرات. طراحی یااصلاح مکانها فرایندها محصولات یاهمان سیستمهای دیگربرای کنترل یااز بین بردن خطرات. بازرسی یابررسی محل کار ، فرایندها ، محصولات یاسایر سیستم هابرای رعایت قوانین و معیارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای تعیین شده و شناسایی خطرات احتمالی جدید

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی و موارد یاد شده دربالا ازجمله رشته هاو یافعالیتهایی میباشندکه بایدبرای ادامه فرایندهای کارخود صلاحیت ایمنی رادر شرکت خودداشته باشندتا بتوانند فعالیت مورد نظر رادر سازمان صورت دهنداین صلاحیت جوانب متعددی رادر کارگاههای پیمانکاری شامل میشود وبرای مدیریت خوب یک فردرا بعنوان افسر ایمنی درشرکت همیشه درنظر میگیرند و وظابف کاری دراین زمینه رابه او گوشزد میکنند

شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی و صدور گواهینامه بعنوان یک متخصص ایمنی معتبر متخصص بهداشت حرفه ای صنعتی یا فیزیکدان بهداشتی معتبر یا گواهی نامه مشابهی که شامل موفقیت آمیز یک امتحان کتبی باشد ، شرایط مورد نیاز GS-5 را برآورده می کند. متقاضیان همچنین ممکن است براساس تحصیلات و یاتجربه خود ، درمقاطع بالاتر شرکت کنند.

 

 

 

فهرست