شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک و رتبه انفورماتیک درکشور مخصوص شرکتهای انفورماتیکی بودست و میخواهند درداخل کشور بفعالیتها خودادامه دهند. شرکتهای متقاضی بایدبر اساس اساسنامه سازمان برنامه بودجه یک سری معیار ها رابرای خودش استاندارد سازی کرده و بفعالیت خوددر کشور بپردازد.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک و رتبه انفورماتیکی درسطح کشور براساس شاخصهای متعددی بسازمانها داده میشودبرای شروع اخذ رتبه انفورماتیکی درابتدا بایدشرکتهای خواهان مراجعه کنندبه سایتهای سازمانهای صادر کننده و بابرقراری تماسهای تلفنی بامشاوران تاحدودی اطلاعاتی رابدست اورند سپس زمینه فعالیت و گستره کاری شرکت خودرابخوبی مشخص کنند چون هرشرکتی براساس فعالیت و نوع شرکت خود لازمه اخذ رتبه انفورماتیکی میشوند.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک و شرکتهای انفورماتیکی درزمینه فناوری اطلاعات و فناوری فعالیت میکنند و مدیرانیکه دراین مراکز مشغول میشوندباید دارای تحصیلات مرتبط دراین رشته هابوده باشند اگربدین صورت بوده باشدبرای سازمان خواهان یک امتیاز محسوب میشود شرکتهای فناوری و اطلاعات براساس خدمات کمی و کیفی توسط سازمان راهبردی برنامه و بودجه مورد واسنجی و اعتبار سنجی درداخل کشور قرار میگیرد و نواقصات و کم کاریهای سازمان بمدیران شرکتهای هشدار داده میگرددتا مدیران بفکر برطرف کردن این نواقص برآیند. همان طورکه گفته شده رتبه بندی دارای 7 زیرشاخه میباشدکه بهترین رتبه راعدد یک بخود اختصاص میدهد و کمترین رتبه نیزهمان عدد 7 میباشدکه بشرکتهای خواهان درزمینه انفورماتیکی صادر میگردد. عوامل متعددکه رتبه شرکتهای انفورماتیک دریافت میکنند موثر هستندکه درادامه برخی ازاین موارد بیان میشود.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک و شرکتهای متقاضی بابت اینکه بتوانند میزان کارکرد و وظایف شغلی پرسنل خودرا بخوبی مدیریت کنند بایدبرای سازمان خودیک چارت سازمانی طراحی کنند دراین چارت وظایف بصورت دقیق مشخص شدست وهمه کارکنان بخوبی بوظایف خوداشنایی کاری رادارا میباشندکه دراین صورت برروی حقوق پرداختی و دریافتی نیزبصورت برنامه ریزی شده درسازمان صورت خواهد گرفت. بنابراین تهیه کردن چارت سازمانی بدین صورت بنفع خودشرکت بوده و یکی دیگراز شاخصهای مهم دراین زمینه درامد مشمول برمالیات بوده و شرکت براساس فعالیت کاری خودبه سازمان اداره مالیات پرداخت میکندتا امتیاز مربوطه این بخش رابا موفقیت کسب کند. شاخصهای دیگربرای دریافت رتبه انفورماتیکی درکشور میزان رضایت مندی مشتریان ازانجام پروژههای سالهای گذشته بوده واین معیار نیزبخوبی مورد واسنجی کارفرما قرار میگیرد. توصیه میشودکه سازمانها ازطریق پرسنل تحصیل کرده و باتجربه دراین زمینه استفاده کنند وتا حد امکان ازمدیران متخصص شرکت خوداستفاده نماینددر رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی سابقه پرداخت بیمه پرسنل نیزمهم بوده واین معیار نیزمورد بررسی قرار میگیرد. البته ناگفته نماندکه اولین قدم دراین پروسه داشتن یک شرکت بایک مکان ثابت هست وباید درست گردد. بعد ازاین کار سازمان بایدبرای شرکت خودیک وب سایت طراحی نماید تااز طریقش بنواند مدارک و اطلاعات خودرادر سامانه بابت بررسی سازمانها بارگذاری نماید. دربرنامه اخذ رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی معیارهای دیگری نیزوجود داردکه بدانها اشاره خواهیم کرد یکی ازاین معیارها نیروی انسانی بوده وبه میزان 70 درصد درباره رتبه بندی سازمان دخیل میباشد دراین بخش، مرجع صدور گرید بررسی سطح درآمد پرسنل شرکت رابه انجام میرساند و معیار بعدی دراین پروسه درامد میباشدکه بمیزان 30 درصد موثر میباشدچه درآمدهای مشمول مالیات وچه معاف ازمالیات ودر اظهارنامه مالیاتی شرکت ثبت شده مورد بررسی و آنالیز قرار میگیرند بنابراین بابت شرکتهای انفورماتیکی پرداخت مالیات بسیار مهم و ضروری بوده و شرکتهاباید برروی این موضوع بیشترکار کنند.
شرایط اخذ رتبه انفورماتیک و عامل دیگرکه دراین زمینه مهم میباشد ضریب کاهندگی رضایت مشتری بوده ودر کل رتبه بندی سازمان میتواند تاثیر گذار بوده باشد مدارک لازم بجهت اخذ رتبه انفورماتیک نیزبصورت زیر مورد نیازست: مدارک شناسایی و مدرک تحصیلی با عکس پرسنلی ، لیست بیمه دو سال اخیر سازمان ، روزنامه تاسیس ، اظهارنامه مالیاتی ، برگ قطعی عملکرد ، تعهدنامه مربوطه شرکت ، درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه­ بندی انفورماتیک ، برچسب آدرس شرکت ، کپی جدیدترین اساسنامه شرکت خواهان.

 

 

 

فهرست