شرايط صدور گواهينامه ايزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرايط صدور گواهينامه ايزو

شرايط صدور گواهينامه ايزو

شرايط صدور گواهينامه ايزو

اطلاع از شرايط صدور گواهينامه ايزو ، براي كساني كه درصدد دريافت ايزو مي باشند بسيار ضروري مي باشد. اخذ گواهي ايزو پيچيدگي هايي داشته كه عدم آگاهي ازآنها، باعث بوجود آمدن مشكلاتي دراين زمينه مي شود. همچين وجود كلاهبرداران دراين حيطه موجب شده تا متقاضيان گواهينامه ايزو، بااطلاعات كافي بدنبال اخذ آن باشند.

مراكزي كه گواهينامه هاي ايزو را ثبت مي نمايند درايران بسيار زيادند. برخي ازاين مراكز تحت نظارت سازمان جهاني ايزو مي باشند وبرخي ديگر ازاعتبار پايين تري برخوردارند. سازمان ايزو نهادي رابنا كرده بنام انجمن IAF كه وظيفه آن تعيين نماينده هاي سازمان ايزو دركشور هاي مختلف مي باشد. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB مي گويند. دركشور ما تنها يك AB معرفي شده است كه NACI نام دارد. AB ها مسئول اعتبار دهي به صادر كننده هاي گواهي ايزو دركشور مي باشند. اين صادر كنندگان را CERTIFICATE BODY يا CB ناميده اند. CB هايي كه زير نظر انجمن IAF فعاليت مي كنند ازاعتبار بالاتري نسبت به ساير مراكز برخوردار هستند. گواهينامه ايزو صادر شده ازطرف اين مراكز درهمه كشور ها قابل قبول مي باشد واين امر بدليل سخت گيري ودقت آنها درنحوه صدور گواهينامه هاي ايزو مي باشد. اين مراجع صادر كننده، گواهي ايزو راتنها درصورتي ارائه مي دهند كه كليه مفاد آن توسط سازمان متقاضي بدرستي برقرار شده باشد. اما مراكزي ديگر كه تحت نظارت انجمن IAF نيستند، تحت شرايط راحت تري مدرك ايزو رااعطاء مي كنند. اين مراجع به چگونگي پياده سازي استاندارد ها توجه چنداني ندارند. ازاين رو گواهينامه هاي ارائه شده توسط آنها سطح اعتبار پايين تري داشته وتنها درايران وبعضي كشور هاي همسايه مورد قبول مي باشد. بهرصورت اين مراجع براي برخي شركتها وسازمانها كه تمايلي به اجراي كامل استاندارد ها ندارند ويا هزينه هاي پياده سازي برايشان مقرون به صرفه نيست، بسيار مناسب مي باشند. ناگفته نماند كه اين شركتها مي توانند درصورت نياز به ايزو هاي معتبرتر، سطح گواهينامه ايزو دريافتي خود راارتقاء داده وبا پرداخت اختلاف هزينه هاي پياده سازي ايزو، مشكل اعتبار گواهي ايزو رارفع كنند. ثبت گواهينامه ايزو توسط مراكز معتبر شامل صرف هزينه هاي طراحي مستندات ايزو ، اجراي استاندارد ها وبرگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان ومديران مجموعه متقاضي مي باشد. اين هزينه ها درگواهينامه هاي مختلف متفاوت است.

گواهي ايزو انواع مختلفي دارد. برخي ازآنها عمومي بوده ودرزمينه هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند وبرخي ديگر تخصصي محسوب شده وتنها درفعاليت هاي همان حوزه كاربرد خواهند داشت. براي مثال گواهي ايزو 22000 يا همان سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي قابل استفاده درفعاليت هاي حوزه صنايع غذايي مي باشد ودر صنايع ديگر مانند راهسازي وغيره كاربردي ندارد. ايزو هاي عمومي درزمينه هاي مختلفي قابل استفاده مي باشند. گواهي ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت ازاصلي ترين ايزو ها مي باشد كه درهمه صنايع كاربرد داشته ومورد استفاده قرار مي گيرد. اجراي استاندارد هاي ايزو 9001 موجب پيشرفت سطح كيفيت خدمات وتوليدات خواهد شد. گواهي ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز ازايزو هاي كاربردي بشمار مي رود. الزامات اين استاندارد درخصوص پيشبرد سطح امنيت وبهداشت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري بوده وباعث بالا رفتن ميزان سطح امنيت وسلامت شغلي مي شود ودرنتيجه انگيزه پرسنل مجموعه كاري بالاتر مي رود. ايزو 14001 يا همان سيستم مديريت زيست محيطي نيز ازپايه هاي ايزو مي باشد. پياده سازي مصوبات اين گواهي باعث شده تا توجه بيشتري به منابع طبيعي ومحيط زيست شود ودرپي آن عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي كاهش مي يابد. گواهي HSE (سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست) نيز جزء گواهينامه هاي عمومي وپركار برد مي باشد. اين گواهي ازتركيب ايزو 14001 وايزو 45001 بوجود آمده است. براي ثبت گواهينامه ايزو ابتدا نوع گواهي متناسب باشرايط مجموعه ومرجع صادر كننده آنرا انتخاب كرده وسپس درخواست خود رابه مرجع ارائه دهند.

نماينده هاي مجموعه متقاضي طرحهاي اجرايي مستندات ايزو رابر اساس ساختار سازمان بررسي وتهيه كرده وسپس به مرحله اجرا درمياورند. استاندارد هاي ايزو مي بايست درتمامي فرايند هاي سازمان متقاضي برپا شده وكليه مندرجات گواهي ايزو پياده سازي شوند. يكي ازبند هاي استاندارد ايزو، برگزاري دوره هاي آموزشي براي كارمندان ومديران درخصوص استاندارد هاي ايزو مي باشد. پس ازانجام اين مراحل وبعد ازبازنگري هاي فراوان دررابطه بااجراي صحيح آنها، مرجع صادر كننده گواهينامه ايزو اقدام به مميزي مي كند. چنانچه درخلال مميزي اشكالي درنحوه پياده سازي ديده نشود، مرجع صادر كننده، گواهينامه ايزو رابراي متقاضي ثبت مي نمايد اما اگر مشكل عمده اي دراين خصوص ديده شود، مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد.

 

شرايط صدور گواهينامه ايزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید    

فهرست