شرايط دريافت گواهي ايزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. شرايط دريافت گواهي ايزو

 

 

 

شرايط دريافت گواهي ايزو

شرايط دريافت گواهي ايزو

شرایط دریافت گواهینامه ایزو شرایط خاص و سختی نیست و باتوجه به نوع مرجع صادر کننده استاندارد ایزو شرایط اخذ ایزو فرق دارد. قطعا گواهی نامه های اصیل دارای اعتبار IAF شرایط اخذ سخت تری دارند.

شرایط دریافت گواهی ایزو را به طور کلی می توان اینگونه تعریف کرد:

انتخاب هدف از اخذ گواهي نامه ايزو

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

مستند سازی و پیاده سازی ایزو

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی نهایی

صدور گواهینامه ایزو

 

انتخاب هدف از اخذ گواهینامه ایزو

شرکتهای متقاضی ایزو جهت اخذ گواهی نامه ایزو اهداف مختلفی دارند، اهداف شرکتهای متقاضی ایزو و متقاضیان اخذ ایزو را می توان این گونه طبقه بندی کرد:

دریافت گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

اخذ گواهینامه ایزو جهت مطرح شدن در بازارهای ملی و بین المللی

دریافت ایزو جهت شرکت در بازارهای جهانی ( مناقصات )

گرفتن گواهی نامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی

اخذ گواهی ایزو برای رقابت در میان رقبا

دریافت گواهینامه ایزو جهت پیاده سازی واقعی

اخذ ایزو با دیگر اهداف سری سازمانها

متقاضیان ایزو باید حتما در ابتدا هدفشان را از اخذ گواهینامه ایزو مشخص کنند.

 

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

انتخاب نوع  ISO، متناسب با شرايط و ضوابط و زمینه فعالیت و وسعت و گستردگی مجموعه متقاضي از مراحل ديگر دريافت گواهينامه ایزو مي باشد. گوناگوني انواع ايزو ها بسیار زیاد هست و متناسب هر رشته کاری گواهی ایزو خاص آن تهیه و تدوین و منتشر شده است. به طور كل ايزوها در دو بخش طبقه بندی می شوند: برخي از آنها عمومي بوده و پر مصرف ميباشند و جهت تمامی مشاغل کاربرد دارند. استانداردهاي عمومي درزمينه هاي مختلف كاربرد دارند و در كليه صنايع مورد استفاده قرار ميگيرند. اما گواهي هاي تخصصي تنها درحوزه مختص به خود قابل استفاده هستند. بعنوان مثال ایزو 22000 سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي، فقط درفعاليت هاي حوزه صنايع غذايي و صنایعی که به هر نحوی با این حوزه مرتبط هستند کاربردی هست و نمي توان از آن مثلا در صنعت خودرو سازي استفاده كرد. استانداردهاي عمومي را در هر صنعت و فعاليتي ميتوان بكار برد. ایزو 14001 سيستم مديريت زيست محيطي ازاين قبيل ميباشد كه كاربرد زيادي داشته والزاماتش درجهت حفظ منابع طبيعي ومحيط زيست تعيين شده وپياده سازي آن موجب كاهش عوارض زيست محيطي ميگردد. ایزو 9001 سيستم مديريت كيفيت نيز جزء آيزو هاي پركاربرد محسوب ميشود كه دستورالعمل هايش جهت بهبود سطح كيفيت كالا ها وخدمات تعيين گشته است. ایزو 9001 مهمترین و عمومی ترین و مادر تمامی استانداردها محسوب می گردد. ایزو 45001 سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلی نيز ازاين قبيل بشمار ميرودكه اجراي مفادآن سبب ايجاد امنيت وسلامتي كارمندان شده ودرنتيجه راندمان سازمان راارتقاء ميدهد.

 

انتخاب مرجع گواهي نامه ايزو

ازطریق پياده سازي كامل استاندارد هاي ایزو ، شامل مراحليست بدانش مربوطه احتياج دارد. مراجع صادر كننده مدارك ایزو نيز باهم متفاوتند. اين مراجع دو دسته ميباشند. دسته اول ازاعتبار جهاني انجمن IAF بهره مند هستند ونشان آيزو راتنها درصورت پياده سازي صحيح وكامل الزاماتش ارائه ميدهند ودراين خصوص دقت وسختگيري زيادي رااعمال ميكنند. انجمن IAF عضو سازمان ايزو استكه مسئول تعيين نماينده هاي سازمان دركشور هاي مختلف ميباشد. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB ميگويند. كار AB ها نيز اعتبار دهي بمراكز صادر كننده ISO يا CB ( CERTIFI BODY ) ميباشد وتنها AB موجود درايران NACI ناميده ميشود. تعداد مراكز صادر كننده گواهينامه ها بسيار زياد است. برخي ازاين مراكز تحت نظارت انجمن IAF هستند وهمانطوركه گفته شد، اين مدارك راتنها درصورتي ارائه ميدهند كه تمام مستندات آن بدرستي اجرا شده باشد. اعتبار اين نوع اسناد سطح بالايي داشته ودر كشور هاي مختلف مورد قبول واقع ميگردد. دسته ديگر مراجعي هستند كه زير نظر انجمن IAF نبوده ومدرك اعطاء شده آنها اعتبار كمتري دارد. البته اين گواهينامه ها در ايران وبرخي كشور هاي همسايه مورد قبول بوده وتنها دربعضي فعاليت ها مانند صادرات، كاربرد ندارد وبراي اينچنين فعاليتها ميبايست باپرداخت اختلاف هزينه هاي پياده سازي استاندارد، مدرك خود رابه سطح بالاتري ارتقاء دهند. بنابراين شركتهايي كه فقط براي تبليغات وبرندسازي بدنبال دريافت گواهي آيزو هستند وتمايلي به اجراي مصوبات آن ندارند، بايد به مراجعي كه زير نظر انجمنIAF نيستند مراجعه نمايند.

 

پیاده سازی مستندات ایزو

شرايط دريافت گواهي ايزو ، پياده سازي مستندات آن ميباشد. متقاضي طرحهاي اجرايي الزامات استاندارد رامبتني بر فرايند هاي مجموعه تهيه كرده وپس ازآن اقدام به برپايي طرحهاي تدوين شده وكليه مستندات استاندارد ميپردازند. آموزش كاركنان ومديران مجموعه نيز، درجهت آگاهي ازمصوبات، از بند هاي الزامات ميباشند. سپس مرجع صادر كننده ايزو رابراي انجام مميزي مطلع مي نمايند. ازطرف صادر كننده كارشناسي به مجموعه فرستاده ميشود كه به آن افسر مميزي ميگويند، وبه بررسي تمهيدات انجام شده ميپردازد وچنانچه اشكال عمده اي درپياده سازي مشاهده نگردد، مدرك ايزو راصادر ميكنند اما درصورتي كه عدم تطابقي ديده شود،مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد ومتقاضي ميبايست نسبت به رفع آن اقدام نمايد. مراکز مشاوره بسیاری وجود دارندکه میتوانند به موسسات کمک کرده تا نسبت به شرايط وموقعيت مجموعه دركوتاهترين زمان ممکن گواهی مورد نظر راكسب كنند. این مراکز با استفاده ازتجارب خود میتوانند براحتی مشخص کنند که برای موسسه متقاضی کدام نوع ISO مناسب میباشد. مرکز مشاوره با استفاده از متخصصین مجرب خود در تمام مراحل، مجموعه راراهنمایی کرده تا نشان آیزو برای آنها صادر گردد. همچنين اين امكان وجود داردكه ازصفر تا صد اخذ آيزو رابه آنها سپرد. در این روش قرار دادی با مرکز مشاوره منعقد خواهد شد ومركز به انجام مراحل ميپردازد.

 

اصالت گواهینامه ایزو

براي اطمينان ازمیزان اصالت گواهي ميتوان، كد يا شماره اي درروي گواهينامه درج شده است رادرسايت اصلي سازمان اعتبار دهنده، استعلام كرد تااز صحتش اطمينان حاصل نمود. گذشته ازاين موارد مي توان به جنس وكيفيت كاغذ اسناد ارائه شده وامضاء وهولوگرامش نيز توجه كرد كه البته چندان قابل اعتماد نيست. روش آسان تر، مراجعه به مراكز مشاوره وياري خواستن ازآنها دراين خصوص ميباشد. بسياري ازاين مراكز استعلام ISO رابصورت رايگان انجام ميدهند.

 

 شرايط دريافت گواهي ايزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

 

 

فهرست