سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 2015 : 9001 ، سیستمی مفید و کارآمد برای‌سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزو و همچنین جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات ویا محصولات میباشد. درسال 1994، ISO9001:1994 برای‌اولین بار تحت عنوان سیستم تضمین کیفیت QAS مطرح و درسال 2000 ویرایش جدید ­ISO9001 :2000 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت QMS مطرح شد. آخرین ویرایشش بسال 2015 برمیگردد. سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 امکان اینرا فراهم میکندکه‌سازمانها محصولات وخدمات خودرابه‌بهترین شکل ممکن ارائه دهند. ضعف و قوت (ها) ، فرصت و تهدید (ها) مجموعه شناسایی میشوند. سپس باتعریف استراتژی و اقدامات بعدی بالاترین سطح رضایت مندی مشتریان فراهم شود.

استاندارد ایزو 9001 بستری فراهم میکند تاسازمانها،خط مشی خود راباالزامات ISO9001 منطبق سازند.سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 عوامل مختلفی ازقبیل نیروی انسانی، فعالیتها،تجهیزات ولوازم وارتباط نیروی انسانی باآنها رابرای‌تولید یک محصول،یا ارائه یک خدمت مدیریت میکند. رضایتمندی مشتریان ازمهمترین اهداف ایزو9001 میباشد. اصطلاح کیفیت باعبارتی نظیر ضعیف ، خوب یاعالی مطرح میشود. به‌بیان دیگر سازمان، استراتژی ( فعالیتهایی برای‌دستیابی اهداف سازمان ) راطوری طرحریزی میکند، تابهبود سطح کیفی ورضایت مشتریان راشامل شود.

ISO9001:2015 راهر شرکتی باهرزمینه فعالیت تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری … قبل ازسایر استانداردها میتوانند پیاده سازی کنند. استاندارد ایزو9001 استاندارد عمومی ست ودامنه فعالیت وسیعی دارد. شرکتها قبل ازاقدام برای ‌اخذگواهینامه‌ها درابتدا برای‌گرفتن ایزو9001 باید اقدام کنند. کاربرد آن درهرسازمانی بسته باهدف وفعالیت سازمان تعریف میشود ودرراستای ارتقاء سطح کیفی سیستم عمل میکند. آخرین ویرایشش درسال 2015 انجام شده وتاکید فراوانی بررضایت مندی مشریان داشته. در استاندارد ISO9001 هشت اصل ازاصول مدیریتی مطرح شده :

مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان، رهبری صحیح ، مشارکت افراد ، رویکردفرآیندی ، نگاه سیستماتیک ، اجرای چرخه مستمر، تصمیم گیری‌های واقع بینانه ، ایجاد رابطه دو جانبه بامشتری‌ها .

استاندارد ایزو9001 برویکردش چرخه دمینگ PDCA ( طرح ریزی،اجرا،بررسی،اقدام ) میباشد. درطرح ریزی ، اهداف رابراساس نیاز سازمان بادرنظر گرفتن نیازمشتریان وجلب رضایتشان مشخص میکنیم و بادرنظر گرفتن تهدید وفرصت موجود خط مشی رابیان میکنیم. درادامه اهداف رااجرایی میسازیم. درمرحله بعد بررسی وپایش راداریم، پایش دریک سیستم، فرآیند یایک فعالیت صورت میگیرد.ممیزی نیزبصورت داخلی ( شخص اول ) ، ممیزی خارجی ( شخص دوم یا ثالث ) صورت میگیرد،طی آن بیان میشوداهداف اجرایی شده چقدربا خط مشی مامنطبق است ودرنهایت اگرعدم انطباقی وجود داشت. آنرارفع واقدامات اصلاحی رابکار میبریم. اقدام اصلاحی اقدامیکه‌عدم انطباقها رارفع، ودرراستای بهبودی سیستم عمل کنند راگویند .
استاندارد ISO9001 به‌تفکر مبتنی بر ریسک میپردازد. یعنی بایدقبل ازمواجه شدن بامسئله ایی آنراازقبل مدیریت وکنترل کرده و دررابطه اقدامات پیشگیرانه برای‌جلوگیری ازتکرار دوباره عدم انطباق‌هاو ضعف‌هارابررسی و رفع کنیم. باید شناسایی ضعف‌هاراهی برای‌ارتقا دادن سیستم باشد ونهایت استفاده رااز فرصتها ببریم .ریسک زمانیست که‌عواقب منفی باشدو اثر عدم قطعیت برروی یک نتیجه موردانتظار است.

به‌بیان روشن سازمانها گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001 ) رابدلایل زیر اخذ میکنند.

سازمانها تمایل برقراری سیستمی دارندکه‌توسطش بتوانند کیفیت ارائه خدمات ومحصولات راکنترل کنند وازین طریق سطح کیفی مجموعه خودرابالا برده و حضورشان دربازارهای بین المللی رابهبود بخشند. بهره وری رابالا ببرند وازتمام توان ونیروی خود بصورت مدیریت شده وبرنامه ریزی شده درراستای بهبود بخشی بشرایط موجود استفاده کنند.

مورد دوم در ISO9001 مسئله مربوط به‌رضایت مندی مشتریان است ، سازمان هم راستای توجه بمدیرت کیفی محصولات وخدمات رضایتمندی مشتریان رانیز ازاهداف اصلی خود بدانند

تمام الزامات مطرح شده در استاندارد ایزو9001 بین المللی میباشند. تمامی سازمانها بدون درنظر گرفتن کوچکی،بزرگی ، زمینه فعالیت ، میتوانند آنها رااجرایی کنند.

چرا ایزو 9001 ؟
ایزو 9001 باعث ارتقای سطح کیفی مجموعه وحفظ آن میشود.
استاندارد ISO 9001 برای‌ایجاد اعتمادو اطمینان خاطر بخشیدن مشتریانست.
باکمک ایزو9001 میتوان سیستم مدیریتی برای‌کنترل فرآیندها وبهبود بخشی مستمر ایجاد کرد.
ISO9001 بالابردن دانش وآگاهی مدیران وکارکنان مجموعه و افزایش بهره وری رابدنبال دارد.
به‌کمک ISO9001 محصولات استاندارد ومطابق اصول تعریف شده بین المللی تولید وعرضه میشوند.
ایزو 9001 ورود موفق وباقدرت دربازارهای بین المللی رادرپی دارد.
کاهش ضایعات وجلوگیری ازبروز خطاها انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه درISO 9001 داریم.
ازمزایای ایزو9001 حذف دوباره کاریها فرهنگ سازی ومدیریت سیستماتیک است.
گواهینامه ایزو را از مراجع صدور گواهینامه متفاوتی میتوان دریافت کرد.

نویسنده : سرکار خانم مهندس ماجده آبکار

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان عزیز درزمینه گواهینامه های ایزو میباشد.

باما درارتباط باشید…

فهرست