سازمان ایزو در ایران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سازمان ایزو در ایران

سازمان ایزو

سازمان ایزو در ایران

سازمان ایزو درکشور ایران نیزمراکز صادر کننده خاص خودرا داردکه ارگانهای متقاضی بابت اینکه بتواننداین مدرک رابر اساس فعالیت خاص خودبدست اورند بایدبدنبال نهادهای مربوطه خودمراجعه کنند تابر اساس نیازهای خاص خودشان ایزو مربوطه راکسب کنند درداخل ایران برخی انواع گواهینامه صادره قابلیت رد یابی ندارند دراین زمینه افراد ویا شرکتهای متعددی هستندکه بجهت صادر کردن استانداردهای تقلبی مشغولنداین مراکز باجعل کردن مدارک و گواهینامه های متعددی درداخل توجه نهادهای نو دراین زمینه رابخود جلب کرده وبا دریافت هزینه های متعددی انهارا اغفال میکنند.

سازمان ایزو درکشور ایران و استانداردهای صادر کننده ایزو باعناوین cb بیان میشوند متاسفانه روز بروزهم بتعداداین ارگانهای افزوده شده و باعث بوجود امدن برندهای متعددی درسطح منطقه میگردد. cb ها درکشور زیر نظر ab هاسازمان دهی میگردند تعداد ab های موجوددر کشور بتعداد انگشتان دست نیزنمیرسد واین نهاد هادر دنیااز اعتبار جهانی برخوردار میباشند دردنیا هرشرکت ویا سازمانی بایدبر مبنای نوع فعالیتش ایزو مربوطه راگرفته و دریافت کندتا بتواندبه فعالیت خودادامه دهد.

سازمان ایزو در ایران و ایزو یک استاندارد بین المللی درجهان میباشدکه براساس قوانینی طراحی شدست واز ارگانهای مراجعه کننده میخواهد برپایه یک سری قوانین درکشور فعالیت داشته باشندتا بتوانند صلاحیت مورد نظررا کسب کرده و فعالیت کنند بسیاری ازمراکز جهت شرکت کردن درون مناقصات و مزایدهها شرکت کرده و پروژههایی رابر مبنای تخصصهای خودبرداشته ورویش کار کنند هرسازمانی برپایه میزان قابلیتها و توان کاربردی خودفعالیت میکنند افرادیکه درباره ایزو درگیر هستند بایدزمینه های متعددی تخصص داشته باشند ناگفته نماندکه استانداردهای ایزو نیزطی سالهای اخیر بروز رسانی میشوند و قوانین خودرا برروی معیارهای متعددی تغییر میدهندتا نیازهای بشر براحتی تامین گردد.

سازمان ایزو در ایران و هدف ازبوجود امدن استانداردهای ایزو دردنیا اهمیت دادن بنیازهای بشریت و منابع موجود و خدمات رسانیها بمصرف کنندگان بودست و بایدبا اینموارد پرداخته گردد. ایزو درایران نیزتا حدودی مورد دست خوش تغییر و تحول قرار میگیرد باتوجه اطلاعات موجوددر دنیا هزاران مدل ایزو موجودست وهر کدام ازانواع استاندارد هامتقاضیان خاص خودرا نیزدارا میباشند وهر شرکتی بابت فعالیت خودبه گواهینامه ایزو نیاز دارد.
سازمان ایزو درکشور ایران و یکی ازشاخصهای مهم درزمینه ایزو داشتن مدیریت کیفیت محصولات و شرکتهای متقاضیست واین مورداز معیارهای مهم دراین زمینه بحساب میاید داشتن استاندارد ایزو نیزشرایط خاص خودرا دارا میباشدکه ارگانهای متقاضی بابت بدست اوردنش بایدبصورت قانونی اقدام کنندتا بتوانند گواهینامه مورد نظررا کسب کرده و فعالیت داشته باشند دراین راستا درداخل شرکتها نیزبعنوان سازمانهای مشاوره دهنده وجود دارندتا بمراجعه کنندگان خاص خوددراین راستا مشاوره دهندتا شرکتها براحتی بتوانند ایزو مورد نظر خودرا بدست اورده و ازان درجهت سرمایه های خاص خوداستفاده کنند شرکتهای خواهان بایدرویکرد و استراتژیهای خودرا درزمنیه فعالیتهای خودمشخص کنندتا بنوعی فعالیت خودرا بکارفرمایان مورد نظرخود توجیه کنند دراین زمینه مدیران متخصص مورد نیاز هستندبرای تمامی ارگانهای متقاضی مدیران اموزش دیده بسیار مهم میباشند افرادیکه دراین فرایند هابکار گرفته میشوند بایددارای مدرک تحصیلی مربوطه دریکی ازرشته های مربوطه مدرک داشته و ازسابقه کاری مناسبی نیزبرخوردار بوده باشنداین افرادباید سابقه بیمه درون اظهارنامه مالیاتی نیزدر سازمان معتبر دارای مدرک مورد نظر بوده باشندتا سازمانهای صادر کننده ایزو مورد نظررا ارائه بدهند. دربرخی استاندارد هاباید دو سوم پرسنل نهاد دارای مدرک تحصیلی مورد نظر بوده باشندتا بتوانند درارگان مشغول بکار گردند میزان حقوق دریافتی نیزدر تمامی مراکز فعالی مهم میباشد و بخوبی نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. موارد دیگرکه دراین زمینه مهمست حجم کاری و فرایندهای کاری شرکتست واین مواردنیز بررسی میشوند.
فهرست