روش اخذ ایزو فوری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری رابرای آنکه بخواهیم توضیح دهیم، لازمست ابتدااطلاعات کلی درزمینه ایزو داشته باشیم.گواهی ایزو رابر حسب نیاز متقاضیان بدسته میتوان تقسیم کرد. یک دسته ازاین گواهینامه هاجزء ایزو تخصصی محسوب میشوندکه مرتبط باصنایع خاصی میباشند و ازآنها فقط میتوان درهمان زمینه استفاده کرد ودر صنایع دیگر مورد استفاده نخواهد بود. گواهی ایزو 22000 ویا سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ازاین قبیل میباشدکه نمیتوان آنرابرای سازمانهاییکه درزمینه های دیگری فعالیت میکنند اخذ کرد. دسته دیگر گواهینامه های ایزو کاربردی تربوده و تقریبا میتوان گفت درهر زمینه و فعالیتی قابل استفاده میباشداین قبیل گواهینامه ها پایه ای ترین مصوبات رادر خودجای داده اند ودر هرصنف و هرصنعتی، میبایست مقررات اتخاذ شوند. امابرخی مواقع، شرایط ایجاب میکند تادر کمترین زمان گواهی ایزو رااخذ کنیم. بعنوان مثال پیمانکارانیکه درشرف دستیابی بابت یک مناقصه هستند و کارفرمایانش، مناقصه رافقط بشرکتهایی واگذار میکندکه گواهینامه ایزو رادر کارنامه خودداشته باشند. درچنین شرایطی، اگرکه پیمانکار بخواهد بصورت عادی بدنبال دریافت گواهی ایزو برود، بطور حتم مناقصه رااز دست میدهدپس میبایست ازروش دیگری استفاده کندتا بتواند درزمان مقرر آنرا بدست آورد.

 

اخذگواهی ایزو درحالت معمول مستلزم زمان زیادی میباشد. چراکه مراحل دریافت گواهینامه ایزو شامل سلسله مراتبیست وباید تمامی آنهارا مو بمو و بادقت انجام داد وبه انجام رسانید. ازبدو شروع کارکه تکمیل فرم درخواست متقاضی میباشد امورات اینکار میبایست بطور کامل انجام پذیرد. بعداز تایید فرم درخواست، قرارداد بین سازمان یاشرکت متقاضی و مرجع صادر کننده گواهی ایزو منعقد خواهد شد وپس ازآن، جلسات بررسی موضع سازمان ، درقبال استانداردهای ایزو درخواستی برگزار خواهد شداین جلسات بابت تدوین چگونگی ارائه مستندات گواهی ایزو دائر میشود. پس ازآن نوبت پیاده سازی مستندات تدوین شده و طرحهای تهیه شده میرسداین پیاده سازی بسیار زمانبرست. یکی دیگراز عوامل زمان گیر بودن اجرای مصوبات استاندارد ایزو، تعلیم کارکنان و مدیران موسسه، درخصوص دستورالعملهای گواهی ایزو میباشد. بعنوان مثال، درون سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ویا ایزو 45001 ، تمامی مسئولین و کارگران مجموعه بایددر ارتباط بااین سیستم توجیه شده و ازقوانین اجرای بندهای استاندارد مطلع باشند. گذشته ازاجرا و پیاده سازی مستندات ایزو درخواستی، بحث ممیزی داخلی و بعدازآن ممیزی مرجع صادرکننده گواهی ایزو نیزبسیار زمان برخواهد بود.

روش اخذ ایزو فوری امامتاسفانه یاخوشبختانه درکشور ما راه حلی برای اینمشکل وجود داردکه درسایر کشورها بندرت دیده میشود. واین چگونه ممکن است؟ سازمان جهانی ایزو انجمنی راتاسیس کردست، بانام IAF و وظیفه ش معرفی AB های ( ACRIDATE BODY ) هرکشورست. درایران یک AB وجود داردکه بجهت CB های ( CERTIFI BODY ) داخل کشور اعتبار دهی میکند. CB هایی نیزمشغول بفعالیت هستندکه اعتبار IAF راندارند و بمراتب سختگیری کمتری درخصوص صدور گواهی ایزو ازخود نشان میدهند. درست هست گواهینامه ایزو غیر IAF اعتبار کمتری دارند امادر چنین مواقعی میتوان ازآنها استفاده کرد و درصورت لزوم بعدازمدتی گواهی ایزو خودرابه ایزوهای معتبر تبدیل کردکه البته مستلزم پرداخت اختلاف هزینه هامیباشد.

روش اخذ گواهی ایزو فوری ازاین مراجع بسیار ساده میباشد. کافیست فرم درخواست رابا توجه بنوع گواهینامه ایزو درخواستی خودتکمیل کرده وبه مرجع انتخابی صادرکننده گواهی ایزو تحویل دهید تادر اسرع وقت دست گواهینامه ایزو مورد نظر دست یابید. البته دراین میان عده ای ازافراد سود جوبا جعل اسناد مربوطه گواهینامه ایزو، گواهیهای بی ارزشی رادر اختیار متقاضیان قرار میدهندکه هیچ پایه و اساسی ندارند و فقط درپی دریافت مبالغ متقاضیان میباشند. دراینگونه مواقع، بهترین راه ارتباط بامراکز مشاوره و راهنمایی خاستن ازآنهاست.
فهرست