رتبه بندی شرکتها چیست؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رتبه بندی شرکتها چیست؟

رتبه بندی شرکتها چیست؟

رتبه بندی شرکتها رتبه بندی شرکتها بنوعی میزان کیفیت خدمات رسانی انهارا نشان میدهند هرفعالیتی دردنیا رنبه بندیهای خاص خودرا دارا میباشدکه باروشهای متعددی قابل بدست اوردن بودست و مراکز متقاضی دراولین قدم بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص کنندکه نوع فعالیتش مشخص گرددکه درچه زمینه ای میخواهد فعالیت داشته باشد هرشرکتی نیزبر اساس نوع فعالیت خوددر سطح کشور رتبه بندی دارد.

رتبه بندی شرکتها چیست؟ شرکتهای انفورماتیک درداخل رتبه بندی بخود اختصاص داده انداز یک تا 7 بودست ودر خوش بینانه ترین حالت سازمان عدد یکم رابخود اختصاص میدهد و درصورتیکه سازمان نوپا بوده باشد عدد 7 رابدست میاوردبرای شرکتهای پیمانکاری نیزاین رتبه بندی ازیک تا5 بودست و نهادیکه ازمیزان کیفیت کاری خوبی برخوردار میباشندبرای ارگانهایی نیزکه تازه وارداین فعالیت شده اند عدد 5 رادر نظر میگیرند هرارگانی قصد ارتقا رتبه خودرا داشته باشد بایدبه ارائه مدارک مورد نظربه سازمان صادر کننده تحویل دهدتا کارفرمایان مدارک رابررسی کرده و رتبه مورد نظررا ارتقا دهنداین شرایط بابت نهادهای مشاوره نیزصادقست.

رتبه بندی شرکتها چیست؟ درواقع رتبه بندی یک معیاری درباره فعالیت کاری و توانایی سازمانها درارائه خدمات رسانی هابا کیفیت بمراجعه کنندگان خاص خودبودست و هرچه میزان خدمات رسانیها طبق الزامات قانونی بوده باشداز رتبه خوبی نیزبرخوردار خواهند بود بواسطه همین معیار میتوان شرکتها رااز یکدیگر درسطح کشور تفکیک کرد وبه قابلیتها و تواناییهای کاریشان پی برد. تمامی سازمانهای مراجعه کننده بجهت دریافت رتبه مربوط بدین دلیل بسراغ رتبه میایندکه بااستفاده کردن ازان بتوانند درون مزایدات و مناقصات برگزار شده درکشور شرکت کرده واز پروژههای موجود یکی رابه اختیار انتخاب کرده ورویش کار کنند. البته برداشتن طرح نیازمند داشتن گواهی نامه صلاحیت ازطریق سامانه ساجات درسطح کشورست و متقاضیان بایداین گواهینامه ویا مجوز رادریافت کنند و سپس بجهت بستن قرار دادبا شرکتهای دولتی داخل کشور اقدام کنند داشتن رتبه بندی بابت مراکز مورد نظرنیز مزایای خاص خودرا بهمراه دارد و ارگانها بایدبا رتبه بندی مناسب وارد مناقصات گردنددر روند رتبه بندی تمامی معیارهای بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد واین بررسی نیزبا مدارک بدست امده واسنجی میشود و بادعا شرکت کارفرمایان هیچ اعتمادی بخرج نمیدهند و تنهابا مدارک بدست امده میزان کیفیت کاری نهاد مراجعه کننده راسنجیده و اعتبار سنجی میکنند و تصمیم میگیرندکه ایا نهاد مراجعه کننده مدارک و اطلاعات موجود صلاحیت انجام فعالیت درکشوررا دارا میباشد یاخیرکه درصورت داشتن قابلیت صلاحیت مورد نظربرای فعالیت صادر میگردد البته تمامی شرکتهای بابت اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظررا دریافت کنند بایددر سامانه ساجات بصورت اینترنتی ثبت نام انجام دهند دراین سامانه تمامی اطلاعات و مدارک باید بصورت درست و دقیق ثبت گردد و بنوعی یک حساب کاری بحساب میایدکه بعداز ثبت نام کردن یک کد درقالب کد رهگیری بشرکت داده میشود و مدیرعامل نهاد ثبت نام کننده بایدبه همراه مدارک مربوطه و کد رهگیری بمراکز صادر کننده مراجعه کرده تاپرونده شرکت خودرا تشکیل بدهند دراین مرکزنیز مدارک بخوبی مورد بررسی قرار میگیرد.

رتبه بندی شرکتها چیست؟ و دراین فرایند های کاری همیشه مدیران تحصیل کرده و باتجربه همیشه موفق عمل میکنند ودر کمترین زمان ممکن میتوانند مدرک و صلاحیت شرکت رابدست اورده ودر منطقه مورد نظربر اساس زمینه تخصص خودفعالیت میکنند مدیرانیکه درون ارگانها بکاری گرفته میشوندباید دارای مدرک کارشناسی دریکی از رشته های مربوطه نیزبوده باشند و همچنین ا سابقه کاری مناسبی برخوردار بوده باشند درسطح کشور ارگانهای دولتی یابا نهادهایی قرارداد داشته باشندکه نهاد دارای رتبه بندی مناسبیست درغیر اینصورت نمیتوانند بایکدیگر همکاری داشته باشند سرمایه داران موجوددر کشور قبل ازبستن قرار داد بایداز وضعیت کاری و رتبه شرکت باخبر شده و سپس دراین زمینه تصمیم گیری کند.
فهرست