رتبه انفورماتیک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رتبه انفورماتیک

 IT 2

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک بابت شرکتهاست که در زمینه انفورماتیک فعالیت دارندبرای ارتقا دادن رتبه انفورماتیک درکشور متقاضیان بایدشرایط اخذ رتبه انفورماتیک راداشته باشند تااین ممکن صورت گیرد بهمین دلیل درراستای قوانین و الزاماتی رااتخاذ کردندکه ارگان درصورت رعایت کردن اینموارد میتوانند رتبه خودرا ارتقا دهند شرکتهای مذکور درزمینه اطلاعات و فناوری کشور فعالیت میکننداین سازمانها زیر نظر برنامه و بودجه درداخل کشور سازمان دهی میشوند و رتبه و صلاحیت انها ازطریق ارگانها صادر میشود رتبه بندی هرشرکتی بنوعی نشان دهنده کیفیت کاری ارگان درداخل کشورست که مشغول بکارست رتبه بندی موجود ازیک تا 7 هست و بشرکتهای مراجعه کننده داده میشوداین رتبه بندی درکشور امروزنه دغدغه بسیاری ازمراکزست که قصد دارند ازاین طریق کارکرد سازمان خودرا افزایش دهندبرای اینکه یک شرکت بتواند رتبه بندی خوبی راکسب کند بایداز لحاط فرایند های کاری و ملزومات مورد نظر قوی بوده باشداین شرکتها دراین زمینه ازافرادی پذیرش میکنندکه دارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته هامربوطه بوده و ازسابقه کاری خوبی نیزبرخوردار بوده باشند اینمورد درصورت میسر بودن بنوعی یک امتیاز محسوب میشود و باعث خواهد شدکه رتبه مورد نظر ارتقا پیدا کند بنابراین شرکتهای مراجعه کننده مدیرانی رادر نظر میگیرندکه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و ازمیزان سابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشند.

رتبه انفورماتیک و مهندسانیکه بابت اینگونه ارگانها مد نظر میباشند بایددر زمینه تحصیلات نیز باین صورت بوده باشندواز سابقه کاری 4 ساله نیزبرخوردار بوده باشند البته همه این ادعاها دراین زمنیه بایددارای مدرک بوده باشد و ادعا کندبا مدرک جلو برود و سابقه کاری هیئت مدیره شرکت راهمراه لیست بیمه چندین ساله بشرکتهای صادر کننده رتبه ارائه بدهد درصورت موجودیت مدارک رتبه IT شرکت ارتقا پیدا میکنداز الزامات دیگربرای مراکز مورد نظر اینست بایدزمینه فعالیت مراجعه کنند دراولین قدم نیزمشخص گردد واین فعالیت درون اساسنامه مورد نظر بخوبی شرح داده شود.

شرکتهای انفورماتیک معمولا درزمینه it فعالیت میکنند و افرادی نیزکه بکار میگیرند بایددراین رشته هاتحصیل کرده باشندتا براحتی درمرکز مورد نظر مشغول بکار گردنداین ارگان هابهترست سازمان مورد نظر خودرانیز تاسیس کرده و بعنوان دفتر مرکز پرسنل خودرا درانجا جمع اوری کند مرحله بعداین سازمانها طراحی کردن سایت هست تابتوانند ازاین طریق مدارک و اطلاعات خودرا بارگذاری نمایند.

رتبه انفورماتیک و ازعوامل مهم دیگر دراین زمینه میتوان باین موارد نیزاشاره کردکه میزان حقوق دریافتی کارکنان مشمول نیزیکی ازعوامل مهم بودست که میتوانددر رتبه بندی شرکت تاثیر خودرا داشته باشد ازعوامل دیگرکه دخیلست میزان قرار دادهایی باهزینه های کلان بودست ودر صورت وجود رتبه بندی سازمان ارتقا پیدا میکند یکی دیگراز عوامل داشتن اظهار نامه مالیاتی بابت ارگان مربوطه نیزهست واین موردنیز میتواند دخیل باشد یکی دیگراز شرایط مهم میزان رضایت مندی مشتریان ازشرکت مورد نظرست واین مورد نیزبر اساس مدارک موجود مورد بررسی و واسنجی قرار میگیرد شرکتیکه دراین راستا قدم برمیدارد بایدتمامی جوانب موجود رادر نظر داشته باشدتا بتواند درکمترین زمان ممکن رتبه خودرا بشرایط مطلوب برساند ازدیگر عوامل مهم مورد سنجش قرار میگیرد اینست شرکت بایداز افرادی درسازمان خوداستفاده کنندکه بصورت تمام وقت درانجا حضور داشته و بفعالیت شرکت مشغول بوده باشنداین نیز یکی ازمواردی میباشدکه مهمست سازمانهای صادر کننده بجهت اینمنظور معیار هایی رانیز درنظر دارندکه ازاین معیارها میتوان نیروی انسانی موجود در سازمان رانام برد و بهش اشاره کردکه 70 درصد دراین زمینه تاثیر گذار بوده و شرکتها بایدمیزان درامد کارکنان خودرادر قالب جدول های خاصی تنظیم کرده و بصادر کننده رتبه مورد نظر تحویل دهند عامل بعدی دراین راستا درامد مالیاتی هست.

 

 

 

 

فهرست