خدمات ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خدمات ایزو

خدمات ایزو

خدمات ایزو

خدمات ایزو درواقع در دنیا روش کار شرکتهای نوپا رامشخص میکند و بنوعی جهت همه انها دستورالعمل صادر میکندتا فعالیتهای خودرا براساس قوانین و ملزومات ایزو انجام دهند درغیر اینصورت اینمراکز نمیتوانند درسطح کشور فعالیتی داشته باشند بکمک خدمات ایزو بنوعی میتوانیم راحت زندگی کنیم و ازداشته هامون بنحو احسنت استفاده کنیم ایزو درواقع ازمنابع زیست محیط موجوددر سطح کره زمین نیزمحافظت میکند وبه هرشرکتی اجازه نمیدهداین منابع رابنفع منافع خودنابود کند. ایزو استانداردهای بین المللی راایجاد میکندکه باطمینان از کیفیت و کیفیت مداوم خدمات کمک میکنداین دارای چندین مزیت است.

خدمات گواهی نامه ایزو بابت مصرف کنندگان ، واین بدان معنی است شما میتوانید اعتماد بنفس بیشتری بابت انواع خدمات اعم ازقبض تلفن تاگردشگری داشته باشید. برای تجارت ، حصول اطمینان خدمات بهمراه کیفیت خوب ، بتمایز تجارت شمااز رقابت کمک میکند و منافع اقتصادی خاصی بهمراه خواهد داشت.

خدمات گواهینامه ایزو همچنین نیزدر زمینه های آموزش ، گردشگری ، اوقات فراغت و خدمات مهمان نوازی ، حمل و نقل و خدمات جهت مصرف کنندگان استاندارد ایجاد میکند. ایزو دردنیا برروی تمامی فعالیتها موجود تاثیر گذارست وهر فعالیتی درزمینه رفاه بشر درگیر بوده باشد ازسوی استانداردهای ایزو طرح ریزی شدست. ایزو بابت پاسخگویی بنیازهای یک صنعت باسرعت درحال رشد ، استراتژی استاندارد سازی خدمات رادر سال 2016 اتخاذ کرد. هدف اینست اطمینان حاصل کنیم ما میتوانیم ابزاری راکه جهان منباب پشتیبانی ازتجارت جهانی درخدمات بآن نیاز دارد ، توسعه میدهد.

خدمات گواهی ایزو جهت تمامی ارگانهاکه میخواهند فعالیت خودرا درداخل یک کشور اغاز کنند بایددر ابتدا مدرک و مجوز ایزو مورد نظر خودرا دریافت کنندتا بتوانند درصورت موافقت استاندارد کار خودرا شروع کننداین مراکز دراولین قدم بایستی زمینه فعالیت خودرا شفاف سازی کنند چون هرفعالیتی دردنیا مراحل خاص خودرا بمنظور بدست اوردن مدرک دارا میباشددر استاندارد جهانی مدریت کیفیت خدمات رسانیها بعنوان یک شاخص مهم بیان میشود و ارگانهای درگیر بایدباین معیارها احترام گذارند ودر فرایندهای کاری خودتا حدودی شاخص هارا مدیریت و کنترل نمایند درهمین راستا ایزو هرازچند گاهی قوانین و ایین نامه های خودرا بروز رسانی میکند و بشرکتهای درگیر خط مشیهای جدیدی راارائه میدهد هرشرکتی میخواهددر زمینه استاندارد ایزو درسطح کشور فعالیت داشته باشد بایدبا قابلیتهای منحصربفردی وارد عمل شود بدون نداشتن آگاهی درزمینه فعالیت خودهیج ارگانی نمیتواند بخواسته های خوددر اسرع وقت درست پیدا کندبرای همین اینمراکز بایداز افرادی برای فعالیت شرکت خوداستفاده کنندکه ازمیزان تحصیلات مناسبی برخوردار بوده و ازتجربه کاری مناسبی نیزبرخوردار بوده باشند درهمین راستا مدیران که بجهت فعالیتهای متعددی درنظر گرفته میشود بایددر زمینه فعالیت شرکت بنوعی متخصص بوده باشند و ازتجربه کاری بالایی نیز بهره مند باشنداین مواردبا مدارک و اطلاعات موجود اثبات میرسدکه شرکتهای صادر کننده اینموارد رابخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهندتا صلاحیت داشتن اعتباراین ارگان راازاین طریق بررسی کنند تمامی مراجعه کنندگان بابت شرکت کردن توی مناقصات بدنبال اخذ ایزو میایندتا ازاین طریق بتوانند میزان فعالیت خودرا درسطح کشور افزایش دهند معمولا مدیرانیکه بکار گرفته میشوند بایدبصورت تمام وقت درسازمان حضور داشته باشند و نمیتوانند درخارج ازسازمان نیزفعالیتی داشته باشند هرشرکتی بایدبا تشکیل پرونده و مدارک مربوطه تحصیلات پرسنل خودرا اقدام باین کار نمایدبرای تشکیل دادن پرونده بایدنوع فعالیت ارگان دردرون اساسنامه بخوبی مشخص شده و همراه مدارک شرکت بکارفرمایان تحویل داده شود البته هرشرکتی روش ثبت نامی خاص خودرا درسطح کشور دارا میباشدکه مورد پذیرش و قابل قبول مشتریان نیزباید بوده باشدهمه استانداردهای صادر شده بصورت دائمی نیستند و بعداز چند سال بایستی تمدید شوند.

 

 

 

فهرست