تمدید مراحل اخذ آیزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تمدید مراحل اخذ آیزو

تمدید ایزو

تمدید مراحل اخذ آیزو

تمدید مراحل اخذ آیزو مورد نیاز همه صاحبان کار و مشاغل هست و تمام مشاغل نیاز دارند جهت گسترش کار خود و سوددهی این امربرای مشاغل کار ایجاد شده تاهدف خود برسند صدور اخذ آیزو امر مهم برای همه بوجود آورده. اخذ مراحل آیزو برای تمام مشاغل بوده هر شغلی میتواند اخذ آیزو داشته باشد. اخذ مراحل آیزو یک برگه چاپ شده تحویل متقاضی داده خواهد شد.

استفاده برگه اخذ مراحل آیزو یکساله بوده اما سالی یکبار تمدید اخذ مراحل آیزو اطلاع رسانی خواهد شد. یک مرجع کار صادر کردن همچنین تمدید اخذ مراحل آیزو برعهده خواهد داشت این مرجع تاییدیه مراجع بین المللی داشته اجازه صدور همچنین تمدید اخذ مراحل آیزو دارد. تاییدیه گرفتن مراجع بین المللی توسط آزمون گذاشته شده  مشخص میشود، این مراجع آزمونی جهت تایید کردن مرجع بجهت همکاری گذاشته قبولی این آزمون نشانه اجازه همکاری بامراجع بین المللی خواهد بود. حال کار مرجع آغاز میشود صادر کردن اخذ آیزو برای متقاضیان. اما سالی یکبار مرجع صادرکننده نامه ایی کتبی بجهت تمدید مراحل اخذ آیزو بمتقاضی اعلام کرده متقاضی باید تصمیم بگیرند تمایل دارند تمدید مراحل اخذ آیزو انجام دهند یاخیر. اگر تمایل دارند تمدید مراحل اخذ آیزو انجام دهند اعلام کرده هزینه تمدید اخذ آیزو واریز کرده تمدید انجام میشود. البته مراجع خصوصی هستند کار تمدید اخذ آیزو انجام میدهند اما این مراجع تاییدیه مراجع بین المللی نداشته بصورت کاملا مجزا خود اقدام بصدور همچنین تمدید اخذ مراحل آیزو میکنند گواهینامه های این مراجع اصل نبوده گواهینامه فیک تحویل مشتری میدهند. چنانچه متقاض اخذ آیزو قصد شرکت کردن مناقصه داشته باشد باید گواهینامه اصل تایید شده توسط مرجع بین المللی باریش صادر شده تحویل بگیرد. بدلیل اینکه مناقصه گذار اخذ آیزو اصل می پذیرد اگر اخذ آیزو فیک باشد مناقصه رد خواهد شد. همچنین جهت کد رجیستری باید تمدید مراحل اخذ آیزو انجام شود کارفرما اطمینان داشته باشد اخذ آیزو اصل بوده.

مرجع تمدید مراحل آیزو بمحض انجام تمدید کارشناس جهت توضیحات مستندات تمدید مراحل آیزو خدمت متقاضی اعزام کرده این کارشناس باحضور مدیران ارشد تمام مباحث آیزو توضیح میدهد مدیر ارشد باید این جلسات هماهنگ شده حضور داشته اطلاعات کامل مستندات تمدید مراحل آیزو کسب نمایند. سازمان اگر مشکل داشته باشد تمدید مراحل اخذ آیزوکارگشا بوده میتوانند، مراجعه پکیج مستندات مشکل سازمان حل نماید.

تمدید مراحل اخذ آیزو و ازدیگر مزایاش جهت پیشرفت سازمان همچنین سودآوری بابت سازمان میباشد. بیشترین متقاضیان اخذ آیزو مشاغل تولیدی، شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی میباشد. این مشاغل حتما باید تمدید اخذ آیزو انجام دهند. چنانچه تمدید اخذ آیزو انجام ندهند  کارفرمایان بدلیل اینکه تمدید مراحل اخذ آیزو انجام نشده اطمینان نکرده قطع همکاری میکنند پس تمدید مراحل اخذ آیزو مهم میباشد. دیگر مزایای تمدید مراحل آیزو شرکت کردن مناقصه میباشد، تمدید مراحل آیزو کمک میکند سازمان بتواند مناقصه  موفق شود پس امر تمدید مراحل آیزو اهمیت فراوان دارد. دیگر مزایای تمدید مراحل اخذ آیزو تحویل رجیستری جهت مرجع تمدید آیزومیباشد. مرجع تحت اعتبار بین المللی هزینه تمدید مراحل اخذ آیزو بصورت نقدی باارز کشور صادرکننده اخذ آیزو دریافت میشود. این مراجع بدلیل تحت اعتبار بودن سازمان بین المللی باید ارز کشور صادرکننده دریافت کنند. انواع اخذ آیزو بسیار بوده مانند، تمدید اخذ آیزو 45001، تمدید اخذ آیزو 13485، تمدید اخذ آیزو 10002، تمدید اخذ آیزو 10004، تمدید اخذ آیزو 10003، تمدید اخذ آیزو 9000 ، همچنین اخذ آیزو بسیار دیگر.
سازمانها باتوجه نیاز خود تمدید مراحل اخذ آیزو انجام میدهند. اخذ تمدید مراحل  آیزو جهت بهره وری سازمان مفید همچنین اثرگذار  میباشد.
مراحل تمدید اخذ آیزو حتما کد رجیستری تحویل مشتری داده خواهد شد. همچنین متقاضی باید مستندات آیزو داشته باشد.

 

 

فهرست