تفاوت ایزو 9000 و 9001

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تفاوت ایزو 9000 و 9001

تفاوت ایزو 9000 و 9001

ایزو 9000 بعنوان مجموعه ای ازانواع استانداردهای بین المللی درمورد مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تدوین شدست وبه شرکتها کمک میکندتا بطور مؤثر عناصر سیستم کیفیت رامورد نیازبرای حفظ یک سیستم کیفیت کارآمدرا مستند سازند. آنها مختص هیچ یک ازصنایع نیستند و قابل استفاده درسازمانهایی باهر اندازه هستند. ایزو 9000 میتواندبه یک شرکت کمک کند مشتریان خودرا راضی کند، نیازهای نظارتی رابرآورده سازد وبه پیشرفت مستمر دست یابد. باید بعنوان اولین قدم یاسطح پایه یک سیستم کیفیت درنظر گرفته شود.

ایزو 9000 یک سری یاخانواده ازانواع استانداردهای مدیریت کیفیت هست ، درحالیکه ایزو 9001 یک استاندارد درخانوادست. خانواده استاندارد ایزو 9000 همچنین حاوی یک استاندارد فردی بنام ایزو 9000 است. این استاندارد اصول و واژگان مربوط بسیستم های مدیریت کیفیت (QMS) رابیان میکند.

سازمانهای دارای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 یک دوره سه ساله بابت انتقال به ایزو 9001 خواهند داشت. وقتی دوره انتقال درسپتامبر 2018 پایان یابد گواهینامه های ایزو 9001 دیگر اعتبار ندارند.

استاندارد بین المللی 9001 الزامات مربوطه سیستم مدیریت کیفیت رادر هنگام سازمان مشخص می کند: باید توانایی خود را در ارائه مداوم محصولات و خدماتی مطابق با مشتری و الزامات قانونی و مقرر قابل اجرا نشان دهد. هدف ازاین کار ارتقاء رضایت مشتری ازطریق كاربرد مؤثر سیستم ازجمله فرایندهای بهبود سیستم و اطمینان انطباق مشتری و الزامات قانونی و مقرر قابل اجراست. کلیه الزامات همین استاندارد بین المللی عمومیست و درنظر گرفته شدست و بدون توجه بنوع یااندازش یامحصولات و خدمات ارائه شده درمورد هرسازمان قابل اجرا باشد.

ایزو 9000 اولین بار درسال 1987 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو یک آژانس تخصصی بین المللی استاندارد سازی متشکل ازنهادهای ملی استاندارد بیشتراز 160 کشور جهان منتشر شد. استانداردها درسالهای 2000 و 2008 مورد بازنگری اساسی قرار گرفتند. جدیدترین نسخه های استاندارد ، ایزو 9000 و ایزو 9001 ، درسپتامبر 2015 منتشر شدند.

ASQ گروههای مشاوره فنی آمریكا و كمیته های فرعی رابر عهده داردكه وظیفه توسعه استانداردهای خانواده ایزو 9000 رابر عهده دارند. ASQ درکار توسعه استاندارد خودتوسط ANSI معتبر شناخته شده اند.
پذیرش جهانی ایزو 9001 ممکنست بعوامل مختلفی مربوط شود. درروزهای اولیه ، قرار بود الزامات ایزو 9001، 9002 و 9003 توسط سازمانهای تهیه کننده (روشن سازی مورد نیاز) مورد استفاده قرار گیرد ، بعنوان اساس توافق نامه های قراردادی باتهیه کنندگانشان. همین امربا ایجاد الزامات اساسی یک تامین کننده بجهت اطمینان کیفیت محصول ، نیازبه توسعه تأمین کننده راکاهش میدهد. بسته بپیچیدگی محصول نوع تجارت (مسئولیت طراحی، تولید، توزیع، سرویس، و غیره)و ریسک بابت خریدار میتواند شرایط 9001 رابرای پاسخگویی بشرایط خاص قراردادی تنظیم کند. درواقع ایزو نظارت خانواده سیستمهای مدیریت کیفیت درسطح جهان میباشدکه شامل مجموعه استاندارد هایی میباشدکه بسازمانها و شرکتها کمک میکند نیاز مشتریان خودرا بخوبی بررسی کرده و جهت فعالیت کنند هرچه سریعتر همه آنها را برطرف نمایند تا پایه و اساس سیستم های مدیریت کیفیت محصولات و خدمات رسانی های کوچکی که در سطح کشور فعالیت می‌کند.
مورد نظر شامل هفت اصل و اساس مدیریت کیفیت محصولات و خدمات رسانیها درسطح جهان کار میکند پایه و اساس همین خانواده ازانواع استانداردها راشامل میشود و الزامات مورد نیازبرای رعایت خانواده استانداردهای موجود در ایزو ۹۰۰۱ بیان شده است. استانداردهای شخصی بصورت مستقیم بابت نهادهای تایید و گواهینامه انطباق رابا الزامات اجرایی ۱۰۰۱ صادر میکنند درسراسر جهان بیشتراز ۹ میلیون سازمان ویا شرکت بصورت مستقیم باآیین‌نامه‌های نامه انتقادی هزار و یک فعالیت میکننداین امر باعث شده استاندارد ایزو ۹۰۰۰ یکی ازبزرگترین سیستمهای مدیریت کیفیت پذیرفته گردد. درواقع میتوان گفت ایزو 9001 تکامل یافته ایزو 9000 درجهان بودست ودر حال حاضر نیزاین استانداردها دوباره دست خوش تغییراتی قرار میگیرندتا نیازها و ملزومات بشر بدرستی جبران گردد.

 

 

 

فهرست