ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ایزو

 

ایزو

ایزو سالهای متوالیست درنقاط مختلف فعالیت خودرا شروع کردست و توانسته فعالیتهای خوبی رااز خودبر جای بگذارد و همین فعالیتهای خوب و عالی و باکیفیت و مرغوب، موجب شدست نام و اسم شرکت و مدیران شرکت و سازمان ایزو درمیان مشتریان و دیگر شرکت هاو سازمانها درسراسر نقاط معروف و مشهور شود و رابطه شغلی ایزو راگسترش یابد و بادیگر شرکت هاو سازمانها درسراسر جهان ارتباط داشته باشند و توانسته اندازاین طریق، محصولات خودرا انتقال و ارسال کنند و موجب افزایش مشتریان خودشود.

گواهی ایزو درمدلهای مختلفی موجودست وهر کدام ازاین ایزوها خصوصیات و ویژگی های مخصوص خودرا دارد و همین خصوصیات منحصربه فرد ایزو هاست و توانسته ست مشتریان مخصوص بخود راجذب کنند. ایزو نیزدر سطح بین المللی قعالیت میکنند و نیزدر سطح داخلی کشور فعالیت میکنند و شرکتهاو سازمانهاکه علاقه دارند مدلهای خاص ایزو رادریافت کنند میتوانندبه مراجع یاسازمان صادرکننده گواهی ایزو مراجعه کنند و درخواست دریافت ایزو رابکنند. دراینجا بیان یک نکته مهم لازمست وآن اینست سازمانها و مراجع زیادی وجود دارندکه مدرک ایزو راصادر میکنند و نمیتوان بهر مرجعی اعتماد کرد وبرای درخواست دریافت مدرک ایزو بدان مرجع ویا سازمان مراجعه کرد زیراکه برخی ازافراد سودجو و منفعت طلب وجود دارندکه هدفشان فقط کلاهبرداریست و باتاسیس ساختمانی بصورت موقت و تبلیغاتی دراین زمینه بجهت شرکت هاوسازمانها، آنهارا ترغیب میکنندکه بسمت دریافت مدرک ایزو بروند وآن مدرک رادر زمان کم و سریع و باقیمت مناسبتر دریافت کنند و متاسفانه برخی شرکت هاوسازمانها فریب میخورند و بدین مراجع مراجعه میکنند و بعد متوجه میشونداین سازمانها پولهایشان رابرداشته اند و فرار کرده اند و تنهااین شرکتهاست ضرر کرده اندچون بدون آگاهی و دانش و بدون تحقیق درمورداین سازمانهااقدام انجام چنین کاری کرده اندشرکتها و سازمانهای متقاضی ایزو بایددر مورداین مراجع خوب تحقیق کنند و بررسی کنندکه آیااین مراجع معتبر هست یانه؟ همچنین میتواننداز تجربه دیگر شرکت هایا افراد استفاده کنندتا مراجع معتبر راپیدا کنند و اقدام بدرخواست دریافت مدرک ایزو کنند.

ایزو و اخذ ایزو درگام بعد پس ازاینکه مرجع معتبر رایافتند فرمهایی رااین مراجع بهشان تحویل میدهندشرکت هاو سازمانهای متقاضی پر میکنند و بعد تحویل مراجع میدهند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو باتوجه درخواست متقاضیان آیا ایزو بین المللی را میخواهندیا ایزو داخلی؟ و بعداز انجام شرایط خواسته شده برایشان مدرک ایزو راصادر میکنندچون هرکدام ویژگی مخصوص بخود رادارند.شرایط ایزو درسطح بین المللی کمی سختست چون شرکتها و سازمانهای متقاضی ایزو برای دریافت مدرک ایزو بایدهزینه بسیاری بپردازندکه برخی ازشرکتها توان پرداختن هزینه راندارند و فقط تعداد کمی ازشرکت هاحاضربه پرداختن هزینه هستند. برعکس، ایزو داخلی خیلی راحت تر و آسانتر بدست میآید چون نیازبه هزینه زیاد ندارد و باهزینه کم بدست میآید و همچنین فوری و سریع میتوان مدرک آنرا دریافت کرد و نیاز بگذراندن زمان زیاد ندارد ولی ایزو داخلی نیاز به گذراندن زمان زیاد داردتا بتوان مدرک رادریافت کرد و فعالیت خودرا شروع کند. امادر سطح داخل کشوربرای بدست آوردن ایزو نیازبه دو شرط آسان دیگر دارد. یکی از ین شروط: مدیران شرکتها وسازمانها بایددر تمامی مناقصاتی توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو تشکیل میشود بایدحاضر شوند و همچنین بایداز آگاهی و دانش و اطلاعات لازم درمورد ایزو و…. برخوردار باشندکه میتوانند باتحقیق، بررسی و استفاده ازتجارب دیگران دراین زمینه آگاهی خودرا افزایش دهند. زیرابدون آگاهی و دانش نمیتوان اقدام دریافت ایزو کرد چون باشکست مواجه میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمراکز مشاوره درخصوص ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه انفورماتیک ، رتبه و گرید پیمانکاری و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشدکه بصورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات متقاضیان میباشد
فهرست