اهمیت hse

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اهمیت hse

 

اهمیت hse

اهمیت hse درداخل کشور باعث شدست میزان رضایت مندی مشتریان درنزد مصرف کنندگان و مشتریان بیشتر گردداین استاندارد ازسه شاخص مهم تشکیل شده است و شرکتهاکه ادعا میکننداین مجوز رادارند بایستی بدین سه شاخص پایبند بوده باشندالبته هرنهادکه ادعای داشتن استاندارد HSE رادارد بایداین ادعای خودرادر تولیدات خاص خودنشان دهد

HSE مخفف سه کلمه H ( بهداشت فردی در حین کار Health ) ، S ( ایمنی شغلی Safety) و E ( محیط زیست سالمEnvironment ) است ونهادهای مربوطه بایداین سه شاخص مهم رابدرستی درفعالیتهای خودانجام دهنداین سه شاخص ازطریق اموزشهای متعددی بدست میآید و نمیتوان بهمین راحتی ادعا کردکه هرفردی دارای این تخصصست سازمانهای مربوطه میزان تخصص و قابلیتهای سازمانهای مراجعه کنند رابر اساس مدارک و اطلاعات موجود بررسی و مورد ارزیابی قرار میدهند. افرادیکه درشرکتهای مورد نظر بکار گرفته میشوند بایداز تحصیلات کافی درزمینه استانداردهای HSE برخوردار بوده باشند.

HSE و ایمنی شغلی یکی ازشاخصهای مهم استاندارد HSE سطح کشورست یکی ازنیازهای اساسی سازمانهای مربوطه درسطح کشور میباشدکه بایددر فعالیتهای مربوطه خوداین شاخص رارعایت کنند نهادهای مربوطه جهت اینکه بتوانند صلاحیت کار راکسب کنند بایدتمامی افراد مشغول درمرکز خودرا بیمه کرده و لیست مربوط بیمه شدگان رابکارفرمایان خودارائه بدهند دراین مراکز یک فردی تحت عنوانی بانام افسر ایمنی تعیین میشود تادر زمینه داشتن ایمنی کارکنان و پرسنل مشغول گردندتا احتمال وقوع حوادت غیر مترقبه درسطح شرکت بصفر نزدیک گردد افرادیکه دراین زمینه بکار گرفته میشوند بایددر زمینه های ایمنی ازتخصص ویژه برخوردار بوده باشند و دراین استاندارد ازتجربه کاری مناسبی نیزبرخوردار بوده باشندکه اینموارد نیزاز طریق بیمه کاری درسطح شرکت مشخص گردد. همان طورکه گفته شد تمامی پرسنل بایدبیمه گردند و لیست بیمه شدگان نیزبکارفرمایان ارائه گردد.

اهمیت hse و یکی دیگراز شاخص های مهم دراین سازمانها فرایندهای زیست محیطی بودست وشرکتهاکه درداخل کشور فعالیت میکنندباید بگونه ای محصولات خودرا تولید کنندتا باعث اسیب زدن بمحیط زیست نشوند داشتن محیط زیست سالم یکی ازنشانه های توسعه کشور میباشدکه این توسعه زمانی بموقع خواهد پیوست و تمامی سازمانهای مربوطه طبق قوانین جهانی درداخل نهاد انجام شود دراین صورت شرایط گفته شده اتفاق خواهد افتاد. رعایت نمودن اصول ایمنی کاری و بهداشت دریک مرکز باعث خواهد شدکه شرایط خوب و مناسبی درسازمان برقرار گردد. استاندارد HSE درصورتیکه بدرستی رعایت شود باعث میشودکه درکارکنان روحیه کاری بوجود اید. و کارکنان بخوبی فعالیتهای کاری راانجام دهند.
اهمیت استاندارد hse بسیار زیادست و باکمک استاندارد HSE براحتی درنهاد مربوطه میتوان فشار کاری برروی پرسنل راکاهش داد. یکی دیگراز تاثیرات وجوداین استاندارد کاهش دادن میزان جراحات و صدمات درسطح مراکز بودست و بدین صورت میزان صدمات رابراحتی کاهش داد. ناگفته نماندکه گواهینامه مورد نظر براحتی میزان رفاه و سطح ارامش و اسایش رادر کشور افزایش داد یکی دیگراز مزایای داشتن استاندارد مورد نظراین بودکه درسطح ارگان مربوطه براحتی میتوان سطح بهداشت مربوطه راافزایش دادکه اینمورد نیزیکی ازشاخصهای مهم دراین زمینه هست رعایت کردن استاندارد مورد نظر تاثیراتی رانیز برروی عملکرد کارفرمایان داشته ست بدین صورت که میزان حوادث رابراحتی کاهش داد براحتی تولید کنندگان میتوانند کیفیت محصولات خودرا افزایش دهند و باین صورت انتظارات مصرف کنندگان خودرا جبران کنند.

اهمیت گواهینامه HSE یکی دیگراز دلایلش کمک گواهینامه HSE درارگانهای فعال براحتی میتوان میزان کارایی و بازدهی پرسنل رانیز براحتی افزایش داد. و درکمترین زمان ممکن بتوسعه پایدار دست پیدا کرد. بکمک استاندارد مربوطه براحتی میزان خطاها رامیتوان کاهش داد بااین روش میزان مخارج کارکنان رابراحتی کاهش داد. همچنین استاندارد HSE درنهادهای مورد نظر باعث میشودکه بصورت درست ازنیروی انسانی استفاده کرد و ازاین نیروی بابهترین شکل ممکن استفاده نمود. بااین استاندارد مخارج تولید رانیز میتوان کاهش داد.

فهرست