اعتبار گواهینامه ایزو

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اعتبار گواهینامه ایزو

اعتبار ایزو
 

اعتبار گواهینامه ایزو

اعتبار گواهینامه ایزو ازمباحث مهم دیگر دراخذ گواهینامه ایزو میباشد. متاسفانه بعضی سازمانها گواهینامه های ایزو مورد استفاده شان فاقداعتبار میباشدو گواهینامه دریافتی شان حالا یا با اطلاع سازمان یابدلیل عدم اطلاع سازمان صادر شده ازسوی مراجع بین المللی نمیباشد. ثبت و صدور گواهینامه های قلابی و بدون اعتبار ایزو همیشگی میباشد وتا زمانیکه ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام میشود و گواهینامه ایزو استفاده دارد، ثبت و صدور گواهینامه های قلابی و بدون مجوز هم انجام میشود پس سازمانها بایستی باآگاهی کافی واحتیاط بجهت دریافت استاندارد ایزو اقدام نمایند. متاسفانه درایران بعضی ازافراد کلاهبردار و غیرمتخصص اقدام میکنندبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو و درواقع فروش گواهینامه های ایزو تقلبی. بنابراین سازمانها بایستی اعتبار گواهینامه شرکت صادرکننده رادر راس کار خود قرار دهند اولین چیزکه بجهت بررسی اعتبار گواهینامه ایزو نیاز میباشد ارزیابی شرکتها و مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو میباشد. شرکتهای متقاضی میتوانند باکپی و دیدن یک نسخه ازنمونه گواهینامه شرکت صادرکننده گواهینامه ایزو ، اعتبار گواهینامه صادره ازسوی مراجع فوق رامورد بررسی قرار دهند. بجهت اعتبار گواهینامه ایزو موارد فوق بایستی مورد بررسی قرار گیرد: مجوز ثبت اعطای گواهینامه ایزو ، یک سازمان خودش نمیتواند گواهینامه ایزو صادرکند پس بنابراین بایستی مرجع و شرکت ثبت و صدور و گواهی دهنده ایزو رابررسی کنید.سپس بایستی نام سازمان اعتبار دهنده رابررسی کند. سازمان اعتبار دهنده انواع گواهینامه ایزو یاهمان AB ها بایستی مورد بررسی قرارگیرند. اگر برچسبی از سازمانهای AB برروی گواهینامه ها ثبت شده بود. بایستی بررسی شودکه سازمان اعتبار دهنده یعنی همان Accreditation Body ( AB ) زیرنظر مرجع اعتباردهی بین المللی باعنوان IAF اعتباردهی شده اند و عضو سازمان جهانی IAF میباشند. درصورتیکه هیچ برچسب یامهری تحت اعتبار AB برروی گواهینامه درج نشده باشد بایدبه ممیزی شرکت گواهی دهنده شک کرد. ازطریق نام ثبت کننده گواهینامه ایزو و تماس باثبت کننده و سوال درباره ثبت کننده اصلی گواهینامه ایزو ، سریع میتوان اعتبار گواهینامه ایزو رابررسی کرد.مرجع معتبر و تخصصی ثبت و صدور گواهینامه ایزو براحتی میتواند پاسخگوی سوالات شما باشد و ازاین طریق میتوان اصالت مرجع رامتوجه شد. درروند دیگر بررسی اعتبار اطمینان حاصل کنیدکه گواهینامه ایزو سازمان صادرکننده تمام نشده باشد واگر تمام شده بود علت را پرسیده ویا جویا شوید. بدلابل مختلفی ممکنست گواهینامه ایزو مراجع صادر کننده تمام شود یاآنها درحال ممیزی وصدور گواهینامه مجدد میباشدو ثبتشان درصورتی امکانپذیر میباشدکه عدم انطباقهای شناخته شده برطرف شوندکه دراین حالت بایستی سازمان متقاضی یک نسخه گزارش ممیزی رادریافت کنند. ویا آماده بجهت صدور گواهینامه مجدد نیستندو ممیزی راعقب می اندازندکه دراین حالت برنامه ممیزی جدید وتاریخ ممیزی رادریافت کنید. روند بررسی اعتبار دیگراین میباشدکه بصورت مستقیم به وب سایت ثبت کننده گواهینامه ایزو مراجعه کرده و لیست مشتریان بررسی شود. البته بررسی سایت مرجع صادرکننده بتنهایی کافی نمیباشد زیرا متاسفانه درایران برخی افراد کلاهبردار باراه اندازی سایتهایی بزبان انگلیسی بعنوان سایت صادر کننده گواهینامه ایزو ، مشتریان رافریب داده و گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنندکه فاقد اعتبار و تقلبی میباشد. همچنین توجه داشته باشیدکه چنانچه یک سازمان بجهت یک فرآیند ومکان خود گواهینامه ایزو اخذ کرده باشد فرآیندهای دیگرش نیز مورد تایید هستند بهمین دلیل بایستی بررسی شود تمام فرآیندها و محل یک سازمان تایید شده است.

فهرست