استاندارد FSSC 22000 گواهینامه FSSC22000

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استاندارد FSSC 22000 گواهینامه FSSC22000

 استاندارد FSSC 22000 گواهینامه FSSC22000

استاندارد FSSC 22000 گواهینامه FSSC22000

استاندارد FSSC 22000 بانام گواهینامه سلامت تغذیه شناخته میشودو مشابه ISO22000 میباشد. درواقع استاندارد FSSC 22000 برپایه ایزو وترکیبی میباشداز استاندارد ISO22000 وهمچنین برنامه های پیش نیازی مواد غذایی بهمراه 5 الزام تکمیلی. دراینجا شایسته میباشدکه مختصرا درباره استاندارد ایزو 22000 مطالبی رابیان کنیم.

استاندارد ISO 22000 ازسری استاندارد مرتبط بامواد غذایی میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، استاندارد 22000 درباره ایمنی صنایع غذایی صحبت میکند. امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی مردم بسمت غذاهای صنعتی کشیده شده اند وتقاضای مردم بدلیل بهداشت بهتر بسوی غذاهای صنعتی بجای غذاهای دستی کشیده شده است. بااین اوصاف جهت امنیت وایجاد اطمینان دروجود مشتری بابت مواد غذایی مصرفی ازلحاظ بهداشتی بودن سازمانها بفکر طراحی وهمچنین پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درون صنایع غذایی افتادند. استاندارد ISO22000 الزامات مشترک بسیار داردبا استاندارد HACCP ودر واقع تکمیل شده استاندارد هسپ میباشد وامروزه سازمانهای آگاه بجای گواهینامه ایزو 22000 اقدام میکنندبه اخذ گواهینامه HACCP وهمچنین مراجع آگاه بجای استاندارد هسپ گواهی ISO 22000 رابه سازمانها توصیه میکنند زیراکه ازاعتبار بیشتری برخوردارست. همچنین جهت اخذ استاندارد 22000 توصیه میگرددبه سازمانها سیستم مدیریت کیفیت راقبل ویا همزمان باهمین سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

متقاضیان دریافت استاندارد ISO22000 بدنبال دریافت اطلاعات جهت مطلب مورد نظر خود ممکنست بااصطلاحات زیر جستجو نمایند: ایزو 22000 , ISO22000 , ISO 22000 , گواهینامه ISO 22000 , گواهی ISO22000 , استاندارد ISO22000 , گواهی نامه ISO22000 , گواهینامه ایزو 22000 , گواهی ایزو 22000 , استاندارد ایزو 22000 , گواهی نامه ایزو 22000 وغیره.

استاندارد FSSC 22000 باهمین استاندارد ایزو 22000 تفاوتهایی دارد تفاوتها دراین میباشدکه سازمان جهانی تغذیه GFSI استاندارد FSSC 22000 رانیز تایید کرده وتنها FSSC 22000 مورد تایید سازمان جهانی تغذیه GFSI میباشد اما درباره استاندارد ISO22000 اینطور نمیباشدو استاندارد ISO22000 مورد تایید سازمان جهانی تغذیه GFSI نیست. ISO22000 زیرنظر سازمان استاندارد جهانی ایزو ثبت و صدور میگردد ویک استاندارد بین المللی میباشد درحالیکه FSSC یک استاندارد خصوصی زیرنظر یک سازمان انگلیسی میباشدکه درحین اینکه معتبر میباشد امایک استاندارد بین المللی محسوب نمیشود.

متقاضیان دریافت استاندارد FSSC 22000 بدنبال دریافت اطلاعات جهت مطلب مورد نظر خود ممکنست بااصطلاحات زیر جستجو نمایند:

, FSSC 22000 FSSC22000 , گواهینامه FSSC 22000 , گواهی FSSC 22000 , استاندارد FSSC 22000 , گواهی نامه FSSC 22000 , گواهینامه FSSC22000 , گواهی FSSC22000 , استاندارد FSSC22000 , گواهی نامه FSSC22000  وغیره.

گواهینامه FSSC22000 حوزه فعالیت و کارآمد بودنش شامل تولید کنندگان : محصولات فاسد شدنی حیوانی (مثل تخم مرغ) ، محصولات فاسد شدنی گیاهی (مثل میوه های تازی بسته بندی شده) ، محصولات با ماندگاری بالا در دمای اتاق (مثل کنسروها) ، محصولات شیمیایی و بیو شیمیایی (مثل مکمل های غذایی) .

فهرست