استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ( حرفه ای ) OHSAS 18001

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ( حرفه ای ) OHSAS 18001

استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی ( حرفه ای ) OHSAS 18001

استاندارد OHSAS18001 ، سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه‌اي ( شغلی ) میباشد. OHSAS مخفف Occupational Health And Safety Assessment است. هدف ازتدوینش ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه‌اي مفیدوکارآمدبراي سازمان‌هاست تااهداف ایمنی وسلامت حرفه اي واقتصادي راعملی نمایند.

هنگامیکه مجموعه‌ای بخواهد اوهساس 18001 ( OHSAS )راپیاده سازی کند. باید الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی رادر مجموعه خود اجرایی نماید. این‌الزامات بین المللی هستند. مجموعه باید درتمام جوانب و بخشهای سیستم ، الزامات فوق رااعمال کند.

استاندارد OHSAS18001 ، سبب میشود تاسازمان‌ها خط مشی واهدافشان رابا درنظرگرفتن ریـسکهاي ایمنـی و سلامت حرفه اي ، ایجاد و اجرا نماید. این استاندارد باهدف بکارگیري درسازمان­ها باهر نوع زمینه فعالیت بوده وبا شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار میباشد .

هدف ازایجاد OHSAS18001 ایجاد سیستم مدیریتی ست‌که ریسک‌هاو خطرات موجود درمحیط کار راشناسایی و ضعف‌ها رابرطرف سازند وازفرصت‌ها بنحو احسنت استفاده کند. بااجرایی کردن الزامات OHSAS18001 محیط کاری امن و سالم رابرای‌کارکنان ایجاد کنندتا ازخسارات مالی و جانی جلوگیری شود. کشف و شناسایی خطرات و ریسک موجود درمحیط کار و آموزش کارکنان برای‌جلوگیری و برخورد باحوادث این چنینی ازالزامات مهم موجود در استاندارد OHSAH 18001 میباشد. توصیه میشود سازمانها قبل ازدریافت OHSAS18001 ، اقدام به‌دریافت گواهینامه ISO9001 یاهمان سیستم مدیریت کیفیت کنند زیرا پایه و اساس است.
چرا استاندارد OHSAH 18001
ازطریق اوهسس 18001 خطرات بالقوه موجود راشناسایی و درجهت رفع شان اقدام میکند.
ازطریق الزامات استاندارد OHSAH 18001فوق حوادث شغلی راکاهش و سطح ایمنی راافزایش میدهیم.
با کمک OHSAH 18001 حوادث راکاهش و غیبهای ناشی ازحوادث و آسیبها راکم میکنیم.
بوسیله استاندارد OHSAH 18001 زمانی که‌امنیت شغلی و جانی افراد راتضمین کنیم جلب رضایت شان و انگیزه کارشان راافزایش میدهیم.
دراستاندارد OHSAS18001 عوامل فیزیکی ، شیمیایی، بیولوژیکی موجود و آسیب رسان درمحیط کار راباید بطور دقیق شناسایی وازبروز بیماری جلوگیری شود.
OHSAS18001 مخارج ناشی ازآسیبها راکاهش میدهد .
توسط استاندارد اوهساس 18001 میتوان مدیریت بحران کرد و درشرایط بحرانی بهترین واکنش راداشت.
سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه‌اي OHSAS 18001یک استاندارد است. سازمان بین المللی استانداردISO در سال 2016 ویرایش جدیدی از OHSAS 18001 را تدوین و تحت عنوان ISO 45001 مطرح کرد.
ارایه OHSAS18001 درمناقضات به ویژه درصنایع پرخطربا ریسک بالا ، نظیر صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید بصورت حضوری و یا تماس تلفنی با کارشناسان مجرب مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درارتباط باشید.

باما درتماس باشید…

فهرست