از کجا ISO بگیریم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. از کجا ISO بگیریم

از کجا ایزو بگیریم

از کجا ISO بگیریم

از کجا ISO بگیریم و اخذ ISO در داخل کشوربا روشهای خاص خودمیتواند صورت گیرد. سازمانهای متقاضی بابت اینکه بتوانند گواهینامه مورد نظر خودرا براحتی بتوانند دریافت کنند بهترست قبل ازهر عملکردی دراین زمینه سایتهای عرضه کننده رادیده و بدانها مراجعه کرده و شماره تماس نهادهای مربوطه راتهیه کنند و سوالات و اطلاعات لازم راازاین شرکتهادریافت کنند. ایزو درسطح جهان یک استاندارد عمومیست و شرکتهای متقاضی بابت دریافتش تلاش میکنندشرکتهایی نیزدر داخل کشور هستندکه بمنظور شرکت درمزایده ها و مناقصات ایزو رابدست میاورند تابا استفاده ایزو بتوانند بخوبی فعالیت کنند.

از کجا ISO بگیریم؟ درجواب میتوان چنین گفت شرکت های صادر کننده ایزو بنام CB هادر کشور معروف هستندکه تعداداین مراجع نیزدر سطح کشور بسیار زیادست و روز بروز بتعداداین مراجع افزوده میشود ودر سطح کشور باعث میشودکه برندهای مختلفی بوجود آیند و ازطرفی دیگر  باعث پیدایش قیمتهای متنوع درکشور شوند. نواسانات قیمتها نیزدراین شرایط ثابت نخواهد بوداین شرکتها بنوعی درداخل غیر قانونی فعالیت میکنند و استانداردهای نامعتبربه سازمانهای خواهان عرضه میدهند. پس بهترست درهنگام اخد گواهینامه ایزو شمااین اعتبار رااز سازمان AB دریافت کنید چون تعداداین شرکتها درگستره سرزمین بسیار اندک و انگشت شمارست البته ناگفته نماند گرفتن ایزو عمومی ازاین مراجع نیزکار چندان آسانی نبودست و شرکت متقاضی درابتدا بایداهداف و فعالیتهای مورد نظر خودرابرای شرکت صادر کننده گواهی شفاف سازی نمایدتا شرکت AB بتواند روشهای بدست آوردن ایزو رابه طور دقیق و کامل مورد تشریح و توصیح قرار دهد..

از کجا ISO بگیریم درمرحله اول درزمینه اخذ ایزو بابت سازمانهای متقاضی پیاده سازی و مستند سازست وبا نظارت شرکتهای AB بافعالیت سازمانهای متقاضی انجام میشود شرکتهای اخذ ایزو دراین مرحله بایدبا روشهای مقرون بصرفه ای بعملکردهای شرکت خودبپردازند و ملزومات استاندارد مورد انتظار استاندارد مورد نظر رابوجود اورند تاشرکت بالاسر ایرادی رابرای سازمان نگیرد..

از کجا ISO بگیریم درمرحله بعدی درحوزه اخذ گواهی ایزو ارزیابی و واسنجی ممیزی شرکت متقاضی ازطرف سازمان صادر کننده میباشدکه اینمرحله کمی بجهت سازمان هاهم زمانبر وهم هزینه برمیباشدبرای همین منظور برخی ازمتقاضیان ازراه غیر  قانونی اقدام میکنند.
از کجا ISO بگیریم مرحله بعدی نیزدراین فرایند برطرف کردن نواقصات موجود و انطباق دادن خواسته های سازمان AB جهت دریافت استاندارد مورد نظر بودست. CB  هادرکشور زیر نظر AB هاسامان دهی و مدیریت میشوند. AB ها نیزبرای خودیک سازمان باقوانینی سفت و سخت ترنیز داردکه بدان راه و روش نشان میدهد. بسیاری ازسازمانهای متقاضی بخاطر اینکه بتوانند استاندارد مورد نظر خودرا درکمترین زمان ممکن و هزینه بسیار کم بدست اورنداز  CB های غیر معتبر اقدام میکنند.

از کجا ISO بگیریم واخذ گواهینامه ایزو معتبر یااز مراجع معتبر مورد تایید سازمان ملی استاندارد وسایر نهادهای بین المللی مراجع باعضویت IAF ویا مراجع معتبر دارای عضویت غیر IAF  درداخل درخواست میشود. استاندارد ایزو دریافت شده ازسازمان IAF دارای اعتبار جهانیست شرکتهای دریافت کننده میتوانند ازاین ایزو بمنظور صادرات محصولات خوددر سطح جهان استفاده نمایند. مرکز سازمان استاندارد سازی جهان درژنو قرار دارد و ازاین نقطه بتمامی شرکتهای زیر مجموعه خودسازمان میدهد یکیاز ایزوهایی دروسعت جهان اخذش واجبست ایزو 9001 میباشدکه درزمینه کیفیت محصولات تولیدی شرکتها بحث میکند سازمانهاییکه میخواهنددر سطح جهان بابت صادرات محصولات تولیدی خودمشغول باشند بایددر ابتدااین استاندارد رااز سازمانها یاد شده اخذ کنند و سپس بفعالیت خودادامه دهند. ایزو باتوجه بمطالبی که درموردش دردرون سایتهای و مراکز درج شدست بمنظور توسعه یافتن میزان رفاه و آسایش مردم جهان درون کشورهای مختلف فعالیت میکند همچنین این استاندارد ازمنابع طبیعی نیزبرای آیندگان حفاظت مینماید . بنابراین بهترست همیشه به استانداردهای جهانی احترام گذاشته و انهارا رعایت کنیم.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین مجرب وباتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره رایگان بشما متقاضیان عزیز میباشد.
فهرست