از کجا ایزو بگیرم؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. از کجا ایزو بگیرم؟

از کجا ایزو بگیرم

از کجا ایزو بگیرم؟

از کجا ایزو بگیرم؟ و نشان دادن اینکه محصول ویا خدمات انتظارات مشتریان رابرآورده میکند ، اخذ گواهینامه ایزو میتواند یک ابزار مفید بابت افزایش اعتبار باشد. برخی صنایع ، صدور گواهینامه یک الزام قانونی ویا قرارداد میباشد. کمیته ارزیابی کیفیت انطباق ISO تعدادی استانداردهای مربوطه فرآیند صدور گواهینامه ایجاد کردست و توسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرد. صدور گواهینامه و ارائه توسط یک نهاد مستقل تضمین کتبی (گواهی نامه) محصول، خدمات ویا سیستم مورد نظر شرایط خاصی برآورده میکند. اعتباربخشی رسمیت شناختن رسمی توسط یک نهاد مستقل، معمولاً بعنوان یک نهاد اعتباربخشی شناخته میشود، و همچنان یک نهاد صدور گواهینامه طبق استانداردهای بین المللی فعالیت میکند.

از کجا ایزو بگیرم؟ و اعتبار بخشی اجباری نیست و عدم اعتبار بخشی لزوماً بمعنای معتبر بودن نمیباشد، بلکه تأیید مستقل صلاحیت ارائه میدهد. بابت یافتن یک نهاد صدور گواهینامه معتبر ، نهاد ملی اعتبار سنجی درون کشور خودتماس بگیرید ویا جهت دریافت اطلاعات انجمن بین المللی اعتبار سنجی بیشتر بشناسید. یاد داشته باشید هنگام برچسب زدن یک محصول ویا سیستم بعنوان استاندارد ISO معتبر باشید. اطلاعات مربوطه استانداردهای اصلی سیستم مدیریت ایزو میباشد و مشاهده کنید و دریابید درون کشورها چند گواهینامه معتبر وجود دارد. سازمانهای بین المللی بابت همکاری با ISO بجهت اعتباربخشی: مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمند جهت ارزیابی انطباق زمینه های سیستم های مدیریت ، محصولات ، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق میباشدهمه نهادهای صدور گواهی برابر نیستند و انتخاب صحیح یک گام مهم جهت موفقیت میباشد.

از کجا ایزو بگیرم؟ ممکنست شما شنیده باشید بابت واجد شرایط بودن جهت شرکت درون مناقصه و یک قرارداد خاص، نیارمند دریافت گواهینامه ISO شوید. ممکن میباشد پرش اولین سازمانیکه نوید میدهد و فوری میچرخد و تحریک انگیز باشد ، و شما واقعاً اینجا درباره کیفیت فکر کنید. جهت گرفتن انواع گواهینامه ایزو ( ویاسایرگواهینامه هامانند گواهینامه HSE و گواهینامه  IMS و غیره ) متناسب عوامل بسیاری باعث میشود شرکت ویا سازمان متقاضی دخیل هستند و همچنین عوامل برون سازمانی، مراحل کاری و پیرو هزینه مربوطه حدامکان متفاوت میباشد. بدین جمله عوامل موثر روند اخذ گواهینامه ایزو ( ویاسایر گواهینامه هاهمچون گواهینامه HSE و گواهینامه  IMS و غیره ) مراحل زیادی میتوان مطرح کرد.

بدیهیست استقرار صحیح و اصولی نظام مدیریت کیفیت مستلزم درک عمیق ، درست و عین حال ساده و کاربردی کلیه بندهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. همچنین سازمانها بعلت عدم وجود اطلاعات مفید و شناخت کامل انواع استاندارد ممکنست نتوانند کارشناس ویا مشاور خبره وباتجربه بابت ایزو پیدا کنند. بهمین جهت بکارگیری افرادی بعنوان کارشناس ویا مشاور و صرف هزینه های هنگفت مالی ، نیروی انسانی و اتمام پروژه سئوالی درون ذهنشان پدید میاید، آیاطراحی و اسقرار سیستم مدیریتی توانسته مجموعه اهداف پیش بینی شده درون چهار عنوان برساند؟ آیا مجموعه بهره وری واقعی رسید ویااینکه تنها هیچ سود و بهره وری عاید مجموعه نشده بلکه هزینه استقرار ازجمله هزینه کارشناسان ویا مشاورین و هزینه های غیر مستقیم تامین نکرده. شاید بهمین دلیل میباشد و اکثر پروژه های طراحی و اسقرار سیستمهای مدیریتی و خصوصا سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 باشکست مواجه میشود ویابطور ناقص اجرا میشوند و سازمان متقاضی سیستم تصور میکند سیستم راپیاده سازی کرده ولی عملا اینطور نمیباشد.
ازکجا ایزو بگیرم؟ شرکتها و موسسات دنبال مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو درون سایتهای متفاوت جستجو میکنند و اغلب بدنبال مراجعی میگردند  خودشان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ارزان و سریع باشد وکاملا مراجع صادر کننده و معتبر ایزو بشناسند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بابت مراجع صادر کننده گواهینامه شناخت کافی دارند آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان ارجمند میباشد. مرکز سیستم کاران ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه تمامی اطلاعات درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما یاری میدهد.
فهرست