از کجا ایزو بگیریم؟

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. از کجا ایزو بگیریم؟

ازکجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم؟

ازکجا  ایزو بگیریم؟ ابتداباید بدانیم ایزو چیست؟ تابدانیم ازکجا ایزو بگیریم؟

گواهینامه ایزو ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت شرکت درون مناقصات میباشدکه سازمانها جهت حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز جهت مناقصه بدان نیاز دارند. گواهی ایزو باتوجه بفعالیت سازمانها انواع مختلفی دارد. یکسری ازانواع گواهی نامه ایزو عمومیت دارندو جهت تمامی مشاغل کاربردی هستند مانند گواهینامه ایزو 9001 ، گواهینامه ایزو 14001 ، گواهینامه ایزو 45001 ، HSE و IMS وهمچنین یکسری گواهی نامه ایزو سری مشتری مداری همچون گواهینامه ایزو 10001 ، گواهینامه ایزو 10002 ، گواهینامه ایزو 10004 . تعدادی گواهینامه های ایزو نیزتخصصی هستند همچون ایزو 22000 ، ایزو 27001 ، ایزو 28001 ، ایزو 29001 ، ایزو 16949 ، ایزو 13485 ، ایزو 10015، ایزو 50001 ایزو 15189 ، ایزو 31000 ، ایزو 3834 ، ایزو 29990 ، ایزو 21500 ، ایزو 17021 ، ایزو 17025 و ایزو 10006 و انواع دیگرکه بعلت تعددشان دراین مقال نمیگنجد. تمامی انواع گواهینامه های نامبرده یکسان و ازطریق مراجع یکسان و طبق قوانین یکپارچه صادر میشود.

ازکجا ایزو بگیریم؟ مراجع صادر کننده گواهی ایزو دراینجا مطرح میشودکه مراجع صادر کننده رادر اختصار و اصطلاح CB مینامندکه مخفف عبارت certification body میباشدو زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان اختصاری AB مخفف عبارت accreditation body مدیریت شده و اعتبار دهی میشوند. درنهایت یک مرجع بالا دست باعنوان IAF که یک نهاد بین المللی اعتبار دهی میباشد براین AB نظارت کرده و آنرا مدیریت میکند و گواهی نامه اینچنینی دارای بالاترین سطح اعتبار بوده و همچنین جهت صادرات بایستی ازآن استفاده کرد. گاها درباره مناقصات نیز بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار نیزباید ازنوع IAF استفاده کرد. اینگونه گواهینامه برمبنای قوانین بین المللی تهیه و تدوین شده وبا توجه قواعد و مقررات و سیاستهای بین المللی تعریف و تبیین گشته است. دراین نوع گواهی ممیزی و پیاده سازی اهمیت بسیاری داردو پیاده سازی دقیق انجام میشود بهمین دلیل زمانبر و هزینه بر میباشد. ممیزی نیزطی چندین مرحله رفع عدم انطباقها باراهنمایی شخص ممیز صورت میگیرد.

مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوند یا IAF هستندکه دربالا تشریح شد ویا ازنوع غیر IAF هستند یعنی CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست ومدیریت و اعتبارش داخلی هست و درون همین ایران صادر میشودو حدود 500 الی 600 مرجع اینچنینی درون ایران فعالیت میکنندکه باعث ایجاد برندهای مختلف و باسطوح اعتبار مختلف میشود. دراین نوع گواهی نامه پیاده سازی بنابر تصمیم خودسازمان انجام میگیردو ممیزی نیزطی یکی دو مرحله بصورت صوری انجام میشود.

ازکجا  ایزو بگیریم؟ باتفاسیر بیان شده و تشریح مراجع صادر کننده ایزو ، خودشرکتها باکسب دانش و آگاهی لازم تعیین میکنندکه ازطریق کدام مراجع میخواهند ایزو خودرا بگیرند. آیا زمان کافی و هزینه داردکه بخواهد ازنوع IAF بگیرد. باتوجه توانایی مالی ، هدف دریافت استاندارد ایزو ، سیاستهای شرکت و مسائل اقتصادی و بسیاری موارد شخصی شرکت متقاضی خودش تعیین میکندکه ازطریق کدام مرجع گواهینامه ایزو خودرا بگیرد. فقط شرکتها بایستی مراقب باشند ازطریق مراجعی اقدام کنندکه شناخته شده باشندو گواهی نامه صادرشان قابلیت رجیستری و استعلام درون سایت AB راداشته باشدو گواهینامه اخذ شده تقلبی و پرینتی و فاقد اعتبار نباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رامیشناسند و آمادگی اطلاع رسانی بشما متقاضیان عزیز میباشدتا دردام آندسته افرادکه گواهینامه ایزو تقلبی رابه جای گواهی نامه اصلی شرکت‌ها ارائه میکند. مرکز ما ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه بشما تمامی اطلاعات درحوزه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما میدهد. تنهابا یک تماس بامرکز ما تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید
فهرست