اخذ ایزو ISO

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخذ ایزو ISO

اخذ ایزو

اخذ ایزو ISO

اخذ ایزو لزوما دریافت گواهینامه کاغذی ان و استفاده ازآن درتبلیغات یااستفاده های دیگر ازآن نیست، اخذ ایزو ابتدا نیازبه شناخت گواهی ایزو و دلایل مفید بودن ان دارد، تابدانیم چرا میخواهیم ایزو بگیریم وداشتن ان چه کمکی بما میکند، ابتدابرای شناخت ایزو موسسات صادرکننده گواهینامه ایزو رابشناسیم، موسسات بین المللی استاندارد ،که انرا مخففا ایزوINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION مینامند صادرکننده گواهینامه ISO است ودرجواب سوال، چراباید ایزو بگیریم، مهمترین دلایل انرا برایتان بازگو میکنیم دریافت ایزو نشان ازتلاش شمابرای تامین انتظارات مشتریان دربالا بردن کیفیت محصولات تولیدی یاخدمات ارائه شده دارد، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشد. البته در خارج ازکشوربرای برخی ازصنایع، ودرایران برای برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو یک الزام قانونی در قراردادهایشان بانهادهای دیگر است.

اخذ گواهی ایزو توسط یک نهاد لزوما اثبات براجرا و پیاده سازی کامل آن درنهاد یا مجموعه نیست، البته موسسات و یامراجع صدور هرساله مجددا هرنهاد یا مجموعه که ایزو اخذ میکند رابررسی میکنندکه اصطلاحا انرا ممیزی کردن مینامند، نهاد استاندارد جهانی یا همان نهاد ایزو برتوسعه استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 تاکید دارد و موارد وویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهد، اما نهاد ایزو درصدور گواهینامه مستقیما دخیل نیست و صدور گواهینامه توسط مراجع یاموسسات تحت کنترل نهاد صورت میگیرد. صدور گواهی ایزو توسط نهادهای صدور گواهینامها صورت میگیرد، بنابراین یک نهاد یا نهاد تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خود میتواندبرای صدور گواهی ایزو اقدام کند، بااین حال ،کمیته ارزیابی کیفیت ، تعدادی استانداردهای مربوطه فرآیند صدور گواهینامه را ایجاد کرده است و توسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار می گیرد، درباره استانداردهای مذکور میتوانید بامراجعه سایت ایزو بیشتر مطالعه فرمایید.

دریافت گواهی ایزو نشانگراین استکه مرجع صدور گواهینامه، مجموعه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو رابراساس تطبیق قوانین نهاد ایزو باشرایط ایننهاد یا نهاد رابررسی کرده و تحقیقات لازم مبنی براینکه محصول ،خدمات یا سیستم مورد نظر شرایط خاصی  یا حداقل های نهاد ایزورا برآورده می کندرا تایید میکند. نهاد های بین المللی درهمکاری با ISO جهت اعتباربخشی منباب نظارت برانها نهادی معین شده است یک مجمع جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم های مدیریت ، محصولات ، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است. بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات این نهاد واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددبه اختصاری  CB وبانام کاملCERTIFICATTION BODY   بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای CBها درایران هستندیا بنوعی همان CBهستند، CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میاینداین موسسات رابه اختصار AB مینامندکه مراجع اعتبار دهنده CB ها هستند، AB  (ACCREDITY BODY ) بمعنی موسسه اعتبار دهنده است، هرکشور AB مجزا ی خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همانIAF  هستند (INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM ) بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن IAF برای هرکشور AB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور موردنظر رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است که 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظراین گواهی درنظر گرفته میشودو مرجعی که  قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،

         دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یک ماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز میرسد. کارشناسان دو مرجع نیزمتفاوت هستندپس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین نهاد ایزو همانطورکه گفته شد استانداردرا  تدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکندبرای نامگذاری قوانین هم ازاعداد استفاده میکند، بطور مثال یکی از گواهی ایزو صادر شده توسط نهاد ایزو، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه بشکل ISO9001 ارائه شده است، که دران سیستم مدیریت کیفیت نهاد مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته باید گفت تمام این ایزوها فقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی درجهان است وبنوعی پیش نیازتمامی استانداردهای ایزو بحساب میاید.
برای دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانند ISO، HSE، IMS، و غیره با کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ماس بگیرید وازمشاوره رایگان بهره مند شوید
فهرست