آموزش ثبت نام مدرک HSE

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش ثبت نام مدرک HSE

 

آموزش ثبت نام مدرک  HSE

آموزش ثبت نام مدرک  HSE و ثبت نام مدرک HSE درداخل کشور ازدغدغه های شرکتهای خواهان مدرک HSE میباشدکه خواستار اخذ گواهی HSE هستند. شرکتهابرای اینکه براحتی مدرک HSE رابدست بیاورند بهترست دراین زمینه باچند مورداز مشاوران شرکتهای صادر کنند صحبت کرده و راه و روشهای خاص گواهینامه HSE راتا حدودی متوجه شوند.

آموزش ثبت نام مدرک HSE و سازمانهای خواهان درابتدا بایدشرکت خودرا تاسیس کنند و آدرس دقیق خودرا بطور دقیق بکارفرمایان خودابلاغ نمایند مرحله بعدی دراین کار تاسیس کردن ویا طراحی کردن سایت خودشرکت میباشدکه ازطریق سایت شرکت بتواند مدارک و اطلاعات خودرابه سازمانهای صادر کننده بازگذاری کرده و ازاین طریق نیزمیزان توسعه شرکت رابررسی و ارزیابی کند سازمان بایددر زمینه گواهینامه HSE نیزپیش زمینههای خاص مدرک HSE رادر خودداشته باشدکه اینمورد درشرایط امکان پذیر خواهد بود  سازمان ازطریق پرسنلی درشرکت خوداستفاده نمایدکه دارای مدرک تحصیلی دراین زمینه بوده باشند و ازسابقه کافی نیزبرخوردار باشند میزان سابقه مدیران ارشدکه میخواهنددر سازمانهای متقاضی بکار گرفته شوند 12سال کاری میباشدکه سازمانهای صادر کننده بجهت بررسی کردن اظهار نامه مالیاتی اینمورد رابخوبی مورد بررسی قرار میدهند یکی دیگر ازاین شرایط دراین زمینه اینمورد میباشدکه مدیران نبایددر شرکتهای دیگر مشغول بکار بوده باشند و تنها بایددر شرکت خودمشغول بفعالیت بوده وبطور تمام وقت درسازمان کار کنندبرای مهندسان نیزحداقل بایست مدرک مورد نظر موجود بوده و سابقه کاری نیزسه سال کافیست و بااین شرایط میتوانند دراین سازمانها مشغول بکار شوند.

آموزش ثبت نام مدرک HSE و گواهینامه HSE بجهت اینکه براحتی دریافت گردد درابتدا بایددو استاندارد مورد نیازاین مدرک نیزاخذ شوداین دو استاندارد بصورت گزینههای زیرمیباشدکه بایددر ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و اخذ گردند. استانداردهای مورد نظر بصورت زیر هستند. ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

آموزش ثبت نام مدرک  HSE واین دو استاندارد ازنیازهای اساسی هرسازمانی بجهت دریافت کردن گواهینامه HSE درسطح جهانست وباید دریافت گردد مراحل دیگر درزمینه اخذ گواهینامه مورد نظراینست سازمان بایددر زمینه کاری خودتمامی نارساییها و اشکالات رابخوبی برطرف نمایند وتا حد امکان انهارابه صفر برسانندتا سازمانهای صادر کننده مدرک مورد نظر راباین شرکتهای صادر کنند سازمانهای متقاضی بهترست ودر ابتدا یک چارت سازمانی نیزدر مورد شرکت خودطراحی کنندتا بکمک این چارت بتوانند بسیاری ازفعالیتهای شرکت خودرا مدیریت و سازمان دهی نمایندبه کمک چارت سازمانی میتوان تمامی وظایف رابرای تمامی پرسنل بخوبی مشخص و توجیه کرد تاهمه کارکنان بخوبی بوظایف شغلی خودآشنا بوده باشند و کارهای خودرا بابهترین شکل ممکن انجام دهند اگربه گواهینامه HSE درشرکتهای صادر کننده دقت داشته باشیداین مدرک دارای سه اصل اساسی پایه ریزی شدست و باعنوانهای ایمنی، محیط زیست و سلامتی همراهست شرکتهای خواهان بجهت اینکه بتوانند مدرک مورد نظررا براحتی دریافت کنند بایداین سه اصل پایبند بوده ودر فرایندهای کاری خوداین سه موردرا درنظر داشته باشند.
آموزش ثبت نام مدرک HSE و عامل دیگردر اخذ گواهینامه HSE میزان حجم کاری شرکت بوده واین مورد نیزبخوبی بااخذ و دریافت کردن مدارک و اطلاعات مورد بررسی شرکتهای صادر کننده قرار میگیرد همانطورکه گفته شد چارت سازمانی بسیاری ازفرایندهای کاری شرکت رابخوبی نمایان خواهد کردکه دراین جاهم باین صورت میباشد و میزان حجم کاری شرکت کمک ان براحتی ارزیابی شده و نواقصات و نارساییهایش بخوبی خودرا نشان میدهد عامل دیگر دراین زمینه میزان حقوق دریافتی پرسنل شرکت میباشدکه اینمورد نیزبخوبی خودرادر چارت سازمان نشان میدهد شرکتهای خواهان بهمین دلیل میخواهند مدرک مورد نظررا دریافت کنندکه بکمک گواهینامه HSE درون مناقصات و مزایدات شرکت کرده و بادریافت نمودن طرحها و پروژههای موجود بتوانند میزان فعالیت خودرا درکشور افزایش دهنداین فرایندها نیزبا سابقه کاری درشرکتها وجود دارد بدانها عرضه میشود.

 

 

 

فهرست